Opinion

Insändaren:
Jord- och skogsbruk i
centrum för säkerheten

Det EU-val som hålls i juni i år är mycket viktigt för det finländska jord- och skogsbruket. Det nya parlamentet och kommissionen kommer att definiera unionens utvecklingsriktningar för de kommande fem åren.

Huvudteman för den kommande EU-perioden kommer att vara ekonomi och säkerhet, där jord- och skogsbruket erbjuder hållbara lösningar. Hållbara lösningar för ett säkert Europa bygger på en ansvarsfull användning av förnybara naturresurser.

Under de senaste åren har vi tyvärr sett att mat kan användas som ett effektivt vapen. Unionen och därmed även Finland har ändå medel för att påverka att möjligheten till utpressning med livsmedel förblir så liten som möjligt.

EU:s jordbrukspolitik kan säkerställa inte bara en tillräcklig inhemsk livsmedelsproduktion utan också försörjningstrygghet. I försörjningstryggheten är livsmedelssäkerhet och förnybar energi centrala.

Försörjningstrygghet kan inte importeras

En fungerande livsmedelsproduktion är kritisk för samhället. Den inhemska livsmedels- och skogsindustrin får en betydande del av sina råvaror från finska åkrar eller skogar. En tillräcklig livsmedelsförsörjning är en nyckelfaktor för säkerheten och välfärdsstaten. Om den sköts väl kan den även minska konflikter och migration.

Den finländska matens säkerhet är på en mycket hög nivå även internationellt sett, och den är en väsentlig del av vårt livsmedelssystem. Finland följer strikta livsmedelslagar och -standarder som garanterar säker mat för medborgarna.

I det förändrade säkerhetsläget är investeringar i vägnätets underhåll viktigare än någonsin för att säkra tillgången till mat, bioenergi och industriella råvaror. Betydelsen av fungerande infrastruktur ökar när framtiden byggs på den inhemska biocirkulära ekonomins råvaror och energisjälvförsörjning. Infrastrukturen i glesbygden får inte enbart förlita sig på landsbygdens näringsliv och fritidsboende.

Endast ett lönsamt jord- och skogsbruk kan skapa en bas för en hållbar förvaltning av naturresurser och miljö. Tillräcklig finansiering för de kommande åren måste därför garanteras. Företagande inom jord- och skogsbruk måste vara ett attraktivt alternativ för framtidens nya unga entreprenörer.

Exporten måste bana väg

EU är både världens största exportör och importör av jordbruksprodukter. Handelspolitiken måste sträva efter att öppna nya marknader.

Exportinsatser kräver synligt stöd från den offentliga makten och en ökning av EU:s konkurrenskraft. För att främja konkurrenskraften bör EU stödja nya former av entreprenörskap och främja teknologiutvecklingen inom branscher och tjänster.

Samtidigt som EU:s exportmaskin trimmas till max måste man se till att inga förhastade politiska beslut fattas i EU. Sådana beslut begränsar i värsta fall de möjligheter som finns tillgängliga för jordbrukare på gårdsnivå, såsom begränsningar av användningen av växtskyddsmedel.

De senaste 18 åren har jag arbetat som ombudsman för MTK med intressebevakning både i Bryssel och i hemlandet. Under dessa år har jag byggt omfattande nätverk både i Finland och utomlands. Nu vill jag öppna mitt nätverk för alla finländare, för att främja det gemensamma bästa.

Max Schulman
lantbruksentreprenör och EU-valkandidat