Jordbruk SLC

Ingen förlängning för
åländsk stallgödselspridning

Landskapsregeringens miljöminister Christian Wikström säger nej till Ålands producentförbunds begäran om förlängd tid för spridning av stallgödsel fram till den 15 november.

Ansökan lämnades in en dag innan den ordinarie spridningstiden upphörde den 31 oktober. Beslutet fattades i tisdags den 7 november.

– Vi fick sena signaler från fältet att gödselspridningen inte kunnat ske på alla platser, förklarar ÅPF:s vd Sue Holmström.

Enligt landskapets nitratbeslut från 2016 ska gödseln spridas så att det inte sker avrinning till vatten. Där påpekas också att gödsel inte får spridas på tjälad, snötäckt eller vattenmättad mark. På grund av exceptionella väderleksförhållanden kan landskapsregeringen dock förlänga spridningstiden med maximalt 6 veckor.

Som exceptionella väderleksförhållanden betraktas situationer där ett flertal åkrar på grund av långvariga rikliga regn och liten avdunstning varit så våta att detta förhindrat spridning av stallgödsel före utgången av oktober.

Landskapsregeringens bedömning är att de väderförhållanden som rått under hösten 2023 inte är att betrakta som exceptionella. 

I sin anhållan om längre spridningstid påpekade ÅPF att den blöta hösten gjort att majs- och grässkörden dragit ut på tiden samt att maskiner fastnat i de blöta markerna. Därför önskades förlängd tid så att lagringskapaciteten räcker över vintern och korrekt nedmyllning eller nedplöjning kan ske. 

– De gårdar som får fullt i sina gödselbrunnar under vårvintern för att de under hösten inte hann sprida så mycket som de tänkt kommer att köra gödseln till andra brunnar, förklarar Sue Holmström.