Jordbruk SLC Opinion

I marginalen:
Från miljöbov till hjälte

Vi jordbrukare har länge ansetts vara orsaken till många miljöproblem. Mycket har gjorts fel och mycket görs fortfarande fel. Nu har vi vår chans att ändra på det.

En lösning är att öka kolhalten i våra jordar. Det minskar både Östersjöns övergödning och bromsar klimatförändringen. Vi vet att en traditionell, ensidig spannmålsodling gör det motsatta.

Nu gäller det för alla att göra något. Det finns många saker som vi vet att hjälper. Vi kan t.ex. odla mera höstgrödor, fånggrödor och mellangrödor, fleråriga växter och vall. Vi kan också plöja senare, plöja på våren eller reducera bearbetningen.

Vi bör komma bort från tanken att en bra åker endast har en tät gul stubb efter tröskningen. Det ska den också ha. Men helst skall där också redan finnas en grön, fin fånggröda i botten som växer till sig under hösten och samlar solens energi samt binder kol i marken.

Detta gynnar dessutom oss själva i slutändan. Vi får både bördigare jordar och därmed högre skördar och dessutom chansen att vara miljöhjältar som omväxling.

Så varför inte testa på någonting nytt och uppmuntra andra att göra samma sak? Vi kan lära oss av varandra. Alla behöver inte göra samma misstag, men de lyckade sakerna kan andra ta efter. Vi behöver inte vänta på ett regelverk som styr oss i dessa frågor.

Själv har jag i år odlat många olika grödor och flera olika fånggrödor. Här kommer ett exempel på en fånggröda som lyckades bra i år.

Jag sådde en ärt-havre-vickerblandning i slutet av juni efter en försommarträda. I den såddes sedan in en blandning av bearbetningsrädisa och foderkål som fånggröda i samband med radhackning 10.7.

Grödan skördades som helsädesensilage 8.8. I det här skedet var fånggrödan väldigt klen p.g.a. kraftig skugga från huvudväxten och den extrema torkan.

Småningom började det regna och fånggrödan exploderade i tillväxt – vissa rädisor vägde kring två kilo per styck.

Jag gjorde en provruta och vägde in biomassan och den var över 60 ton/ha. När den torkades visade det sig att den innehöll mest vatten och torrsubstansen som blev kvar var 5 ton/ha, vilket jag tycker är bra med tanke på det torra året.

Odlingen var ekologisk, men hade gödslats med 20 ton stallgödsel per/ha i juni före sådd av huvudgröda. Jag tror att den här typens fångröda lämpar sig efter växter som lämnar efter sig rikligt med lösligt kväve, t.ex. ärter. Dessutom var det en utmärkt viltåker!


Christer Jägerskiöld
Vice ordförande
SLC Åboland