Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Höjda övervakningsavgifter hotar det inhemska livsmedelsföretagandet

Företagarna i Finland kräver att Jord- och skogsbruksministeriet avstår från sina planer på att höja livsmedelsövervakningsavgifterna. Höjningarna hänför sig till utkastet till den nya livsmedelslagen.

I utkastet föreslås att avgifterna för livsmedelsövervakningen ska bli fasta och årliga. I fortsättningen skulle avgifterna alltså inte tas ut endast ifall en granskning utförs, utan de skulle betalas även i fall att ingen granskning sker. Den fasta årsavgiften skulle täcka ett eventuellt granskningsbesök samt de provtagningar som hänför sig till granskningen. Avgifterna för övervakningen skulle grunda sig på företagets riskklassificering.

Arbetet med den nya livsmedelslagen framskrider samtidigt som landskapsreformen och tidsfristen för att lämna in utlåtanden gick ut den 17 augusti. 

Avgifterna riskerar att mångdubblas

Satu Grekin, chef för konkurrensfrågor på Företagarna i Finland, befarar att övervakningsavgifterna i praktiken kan komma att stiga mångdubbelt.

– Då det gäller till exempel fiskförädlingsverksamheten kan avgifterna till och med komma att tiodubblas, säger Grekin.

Företagarna i Finland kräver därför att avgiftsförhöjningarna dras bort. Förhöjningarna motiveras med EU-krav på att övervakningsintäkterna bättre borde svara mot övervakningskostnaderna.

Enligt företagarna borde dock föremålen för övervakningen inte ensamma bära ansvaret för övervakningskostnaderna. Ifall avgifterna måste justeras, borde höjningarna vara avsevärt lägre. Avgifternas stolek kunde enligt Grekin vara bundna till företagens omsättning, speciellt då det gäller mindre företag.

– En stor del av våra fiskeriföretagare i Insjöfinland har en liten omsättning. Om avgifterna skulle höjas enligt planerna till upp till 5.000 euro i året, skulle en del av företagarna antagligen bli tvungna att lägga ner verksamheten, befarar Grekin.

Företagarna i Finland poängterar att förnyelser inte borde ske enbart på livsmedelsföretagarnas bekostnad. Dessutom står utkastet i konflikt med den gemensamma fiskeripolitiken i Europa, som har som målsättning att stöda småskaligt kustfiske.

Mari Lukkariniemi, sektorchef på Livsmedelsindustriförbundet TEL bekräftar att många företag skulle drabbas av avsevärt högre avgifter.

– Det nya lagförslaget har fått mycket kritik av både företagare och övervakare, så det kommer nog att behöva göras korrigeringar. Vi är förstås glada över det, men frågan är på vilket sätt missförhållandena i förslaget sist och slutligen kommer att korrigeras.