Apf 3
Den ”historiska” kvinnotrio som nu styr och ställer inom Ålands Producentförbund är från vänster VD Sue Holmström, ordföranden Birgitta Eriksson-Paulson och administratören Anna Südhoff.
Jordbruk SLC

Historisk kvinnotopp leder ÅPF

På Ålands Producentförbunds välbesökta höstmöte den 13 december avtackades Henry Lindström efter sammanlagt 14 år som verkställande direktör. Samtidigt passade styrelseordföranden Birgitta Eriksson-Paulson på att gratulera ÅPF, som nu ”går till historien” med en ledning som numera består av enbart kvinnor i form av henne själv, nya VD:n Sue Holmström och kansliets administratör Anna Südhoff.

I sitt hälsningstal beklagade ordföranden den nya tendensen att matserveringar minskar eller helt slutar att servera kött.

– Man tror sig göra en klimatgärning, men det är långt ifrån realitet och sanning, påpekade hon och betonade att jordbrukarna har styrts att bli mera miljömedvetna genom växtföljd och att ”ta hand om näringsämnena”.

Åland har enligt Eriksson-Paulson dock inte haft samma debatt om jordbrukets roll som på fastlandet och en anledning till detta kan vara den årliga Skördefesten, som är ett fönster för jordbruket och skapar förtroende hos konsumenterna.

I år slog Skördefesten åter rekord med en omsättning på totalt ca 700.000 euro för försäljarna. Även för jordbruket som helhet var årets odlingssäsong betydligt bättre än fjolårets extremt torra sommar.

ÅPF-ordföranden tyckte att man också ”måste våga visa när det går bra”.

– Då får man ett starkare mandat att också kunna säga när det inte går bra och behövs hjälp.

Styrning av stöd till aktiva odlare

Birgitta Eriksson-Paulson betonade att ÅPF ”bör få vara med och ha inflytande” över hur det kommande nya stödsystemet för jordbruket ska se ut.

– Specifikt ungdomarna vill styra stöden till aktiv odling. Men hur definierar man det? Inom ÅPF tycker vi att en inkomstgräns på 15.000 euros försäljning är lite högt. Skulle i stället 10.000 vara rimligt? Jättesvårt att svara, tyckte ordföranden.

Hon berörde också den kommande nya vattenlagen, som enligt förslaget är ”avogt” till dikning trots att vattenhushållningen är en av odlingens nycklar.

ÅPF har också för landskapsregeringen betonat ”orimligheten” med att gamla schablonuppgifter beträffande jordbrukets miljöbelastning och näringsläckage fortfarande används.

Apf 4
Henry Lindström som vid årsskiftet slutar efter totalt 14 år som ÅPF:s VD har blivit avtackad redan tidigare, men på höstmötet uppvaktades han dessutom med blommor.

Johan Holmqvist ny viceordförande

Själva årsmötesförhandlingarna klarades utan omröstningar. Medlemsavgiften är oförändrad liksom styrelsens och utskottsmedlemmarnas arvoden.

Budgeten för 2020 balanserar på 185.000 euro jämfört med årets 156.000 bland annat beroende på att ÅPF:s Skattetjänst numera ingår i hela förbundets siffror.

Avgående VD Henry Lindström konstaterade att medlemsavgifterna visar en ”sjunkande trend” och hoppades att fler jordbrukare skulle bli medlemmar eftersom alla har nytta av de frågor som förbundet jobbar med.

Som förbundets ordförande omvaldes Birgitta Eriksson-Paulson medan Johan Holmqvist blev ny viceordförande efter Jonas Lundberg, som avtackades med blommor.

Omvalda i ÅPF-styrelsen blev Carina Eriksson med Fredrik Söderlund som ersättare.

Som revisorer fortsätter Erica Sjölund (ersättare Sixten Söderström). Även verksamhetsgranskaren Sven-Anders Danielsson omvaldes med Trygve Sundblom som suppleant.

I SLC:s fullmäktige representeras ÅPF av Lars-Johan Mattsson (ersättare Erik Ekström), Jon Eriksson (Leif Hagberg) och Nicklas Mörn (Hannah Nordberg).

Läs också:
ÅLANDS NYGAMLA NÄRINGSMINISTER VILL PRIORITERA NÄRPRODUCERAT
DYRA SJÖFRAKTER OCH LOTSAVGIFTER TYNGER DET ÅLÄNDSKA SKOGSBRUKET