Dsc 0264
A-spannmåls ordförande Kim Forsman tillsammans med Henrik Andberg och Peter Österman.
Jordbruk

Henrik Andberg har alltid
jordbrukarnas bästa för ögonen

Många jordbrukare deltar i arbetet på åkrarna också efter sin pensionering. Däremot är det ganska få som ännu som 86-åringar aktivt arbetar med jordbrukets intressebevakning. Det kan man ändå säga om Sjundeåbon och agronomen Henrik Andberg.

Henrik Andberg. har under många decennier haft ett flertal förtroendeuppdrag både inom producentorganisationen och övriga lantbruksorganisationer och både på regional och nationell nivå.

Förra veckan premierade också Andelslaget A-spannmål Andberg för det förtjänstfulla jobb han utfört för att förbättra jordbrukarnas förutsättningar att bedriva lönsam verksamhet. Han tilldelades Finska Hushållningssällskapets silvermedalj av första storleken.

Andberg är en av A-spannmåls grundare och har under många år fungerat som andelslagets primus motor.

Samarbete och gemensamma inköp

A-spannmål fick sin början då Finland gick med i EU och förutsättningarna att bedriva spannmålsodling ändrades över en natt.

– Vi ordnade ett möte på Hembygdsgården i Ingå och omkring 100 odlare dök upp, minns Andberg.

Verksamhetsidén var då – och är fortfarande – att jobba för att jordbrukarna ska få ett skäligt pris för sin råvara. Genom att samordna spannmålsförsäljning lyckas man nå försäljningspriser som är något högre än listpriser. Spannmålen säljs via anbudsförfarande till den som ger det högsta anbudet.

Gemensamma inköp av förnödenheter beräknas på motsvarande sätt ge något sänkta kostnader. I dag förmedlar A-spannmål brännolja, växtskyddsmedel, utsäde, gödsel och kalk till sina medlemmar.

I början fungerade A-spannmål som en odlarring och år 1996 grundades ett öppet bolag som sedan följande år ombildades till andelslag. Andberg var dess första styrelseordförande.

– Vi skrev 7-8 odlarbrev i året. Breven skrevs på skrivmaskin och föres till Gårdskulla för duplicering. Vårt kök fungerade sen som postkontor, minns Andberg från de första åren.

Den första gemensamma försäljningen av vete år 1996 betingade ett försäljningspris på 96 penni per kilo vilket motsvarar ungefär 160 euro per ton.

Enligt Naturresursinstitutets statistik låg medelpriset på brödvete under den nivån strax före pandemin.

– Då ska vi komma ihåg att gödselpriserna var helt andra på 90-talet, påminner Andberg.

För gemensam sak

Henrik Andberg har alltid jobbat med jordbrukarnas bästa i åtanke – inte bara i eget intresse utan uttryckligen för hela branschen. Inom A-spannmål har han förmedlat medlemmarnas spannmål, brännolja och andra förnödenheter.

Då Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina var Andberg den som förhandlade fram en oljeleverantör vars vinst inte hamnar i ryska fickor.

Dessutom har han hela tiden bidragit till att andelslagets verksamhet upprätthållits och utvecklats. Fortfarande sköter han vissa uppdrag i A-spannmål och deltar också i samhällsdebatten som en försvarare av primärnäringarna. Det tar sig bland annat uttryck i välformulerade insändare i dagstidningarna.

Idag sträcker sig A-spannmåls verksamhetsområde från Östra Nyland till Åboland även om de flesta medlemmarna finns inom området Ingå-Sjundeå-Kyrkslätt.

A-spannmål har idag ungefär sextio andelsdelägare och därutöver drygt hundratio årsmedlemmar som anlitar andelslagets tjänster. Man vill växa och få mera medlemmar och intresserade odlare får gärna ta kontakt. Årsavgiften är 50 euro.

På grund av ett generöst bidrag från Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har A-spannmål sedan årsskiftet kunnat anlita Peter Österman som mot ersättning sköter det löpande kontorsarbetet och jobbar för att utveckla andelslaget. För närvarande utvecklas möjligheter att prissäkra skörden på Matif-börsen.

På önskelistan: Mera raps och rybs!

A-spannmåls årsstämma besöktes också av Mikael Ingman som är inköpschef vid Apetit kasviöljy.

Växtoljepressen startade sin verksamhet i Kantvik i Kyrkslätt för trettio år sedan, då under namnet Mildola.

År 2022 sålde Apetit sin spannmålshandelsverksamhet och det dåvarande namnet Avena Nordic Grains namn ändrades till Apetit Kasviöljy.

Oljepressen i Kantvik bearbetar främst raps och rybs och skulle gärna se ett större utbud av inhemsk, lokalproducerad råvara. Apetit tar förutom vid fabriken i Kantvik också emot rybs och raps i spannmålslagret i Gerknäs i Lojo. Priset är det samma på båda mottagningsorterna.

Ingman påminner om att alla rybsoljor märkta med svanenmärket är hundraprocentigt inhemska. På grund av begränsad tillgång av inhemsk råvara använder Apetit också stora mängder utändskt oljeväxtfrö, varav det mesta kommer från Baltikum.

– Vårt mål är att få upp odlingsarealen och vi samarbetar gärna med jordbrukarkåren, låter Ingman hälsa. 

Han är medveten om att odlingssäkerheten är en utmaning särskilt med tanke på rikliga förekomster av rapsbaggar. Höstraps har under senare år blivit ett intressant alternativ men risken för utvintring gör ändå att många odlare drar sig för att satsa på höstraps.

Bland A-spannmåls medlemmar hörs ändå förslag om odlingen kunde bli attraktivare ifall presseriet skulle stå för kostnaderna för utsäde.