Sorter Havre 1 A Webben
Fjolsommarens torka inverkade på havrens kvalitet, DON-mögeltoxiner förekom inte i samma omfattning som under de två föregående åren. De mest odlade sorterna var Niklas, Meeri och Akseli. På bilden Avanti. FOTO: Anna Kujala
Jordbruk Tema

Havresorterna 2019

Odlingsarealen för havre ökade inte längre i fjol, trots att konsumenternas intresse för havrebaserade livsmedel fortfarande ser ut att öka. Istället gick arealen ner en aning till 324.400 hektar.

Havrens odlingsvärde avgörs av skördenivån, växttiden och stråstyrkan. Till havresorternas kvalitetsegenskaper hör hög hektolitervikt, låg skalhalt och hög proteinhalt.

Grynhavre skall bland annat ha stora kärnor. Även om växtsjukdomarnas inverkan på skörden för havre är ett klart mindre problem än för korn och vårvete, har Fusariumsvampar och de toxiner som de alstrar medfört kvalitetsproblem också för havre.

Den torra sommaren inverkade både på havrens kvalitet och kvantitet år 2018. DON-mögeltoxiner förekom inte i samma omfattning som under de två föregående åren. Gränsvärdet för livsmedelsbruk är 1.750 mikrogram DON-mögeltoxiner per kilo och för foderbruk rekommenderas ett högsta värde på 8.000 mikrogram per kilo.

I fjol noterades flera ändringar i sorternas odlingspopularitet. De mest odlade var Niklas (14 procent), Meeri (9 procent) och på tredje plats Akseli (8 procent). En ny sort Taika, godkändes i sortförteckningen 2019.

Havresorterna

Eemeli (Boreal 2007) är en tidig havresort. Strået är kort och styvt. Avkastningen är lägre än för andra tidiga sorter. Kärnan har en tämligen hög skalhalt. Bladfläcksjukdomar förekommer i någon mån.

Meeri (Boreal 2013) hör till de allra tidigaste sorterna. Strået är styvt. I synnerhet tusenkornsvikten är hög. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är på samma nivå som de övriga tidiga sorternas.

Riina (Boreal 2013) har lika goda avkastnings- och kvalitetsegenskaper som de andra tidiga sorterna. Motståndskraften mot växtsjukdomar är en aning bättre än för dessa.

Nella (Boreal, 2018) är på samma avkastningsnivå som Akseli och stråstyrkan är lika god. Skalhalten är låg. Motståndskraften mot växtsjukdomar är lika god som för Akseli.

Niklas (Boreal 2014) är lika avkastningsrik som Akseli. Också stråstyrkan är lika god. Dess kärna är den största bland de tidiga havresorterna. Bladfläcksjukdomar förekommer i någon mån.

Perttu (Boreal 2018) är några dagar tidigare än Akseli och ger en högre skörd än denna på odlingszon III. Strået är styvt och kvalitetsegenskaperna goda. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är en aning svagare än för Akseli.

Avetron (Graminor, Norge 2014) är lika tidig och avkastningsrik som Akseli. Strået är svagare. Kvalitetsegenskaperna har varit synnerligen goda. Bladfläcksjukdomar förekommer i någon mån. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Akseli (Boreal 2009) är en stråstyv sort med liten kärna. Den trivs bra på alla odlingszoner. Hektolitervikten är hög. Även om sorten är tidig är förekomsten av bladfläcksjukdomar liten.

Ringsaker (Graminor, Norge 2008) är några dagar senare och mer avkastande än Akseli. Motståndskraften mot växtsjukdomar i klass med Akseli. Representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Alku (Boreal 2013) är en mycket stråstyv sort som är fyra dagar senare än Donna. Kärnan är stor. Motståndskraften mot växtsjukdomar är god.

Taika (Boreal 2019) är vår nyaste sort. Den är långvuxen men stråstyv. Kvalitetsegenskaperna är mycket goda. Kärnan är stor och skalhalten låg. Motståndskraften mot växtsjukdomar är lika god som Akselis.

Magni (Graminor AS, Norge 2018) är tre dagar senare än Akseli men en dag tidigare än Donna. Avkastningen når upp till samma nivå som senare sorter fast kärnan är liten, eller i klass med Akselis. Ingen särskild känslighet för någon växtsjukdom föreligger. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Oiva (Boreal 2017) är tre dagar senare än Akseli. I relation till växttiden är dess avkastning god i hela landet. Stråstyrkan är tämligen god. Kvalitetsegenskaperna är goda. Skalhalten är mycket låg och proteinhalten hög i relation till tidigheten. Sorten har ingen speciell känslighet för någon växtsjukdom.

Canary (Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland 2017) är en synnerligen avkastningsrik sort, i synnerhet på odlingszon I. Canary har låg skalhalt och hög hektolitervikt. Proteinhalten är något lägre än genomsnittet. Sorten har en tämligen stor kärna. Motståndskraften mot växtsjukdomar är god. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Matty (Nordsaat, Tyskland 2014) har en synnerligen god avkastningsförmåga. Den har klarat sig bra ända upp till odlingszon III. Den är något liggsädsbenägen. Kvalitetsegenskaperna i övrigt är synnerligen goda. Kärnans skalhalt är låg. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Löyly (Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland 2018) är en sen sort. Påminner om Donna i fråga om växttid och avkastning. Kärnan är mycket stor. Lika god motståndskraft mot havrens bladfläcksjuka som Akseli. Sorten representeras i Finland av S.G. Nieminen.

Noora (Boreal, 2018) påminner ifråga om växttid och avkastning om Donna. Stråstyrkan och kvaliteten är också på samma nivå. Kärnan är större. Motståndskraften mot havrens bladfläcksjuka är en aning svagare än Akselis.

Harmony (Nordic Seed A/S, Danmark 2017) är lika sen som Donna, men har en något lägre avkastning. Sorten är en aning benägen för liggsäd. Kärnans skalhalt är på medelnivå. Kärnan är anmärkningsvärt stor. Havrens bladfläcksjuka förekommer i någon mån. Sorten representeras i Finland av Hankkija.

Donna (Boreal, 2016) är mycket avkastningsrik och en av de mest stråstyva sorterna. Donna är mätarsort i sortförsöken. Kärnan är liten men dess skalhalt är mycket låg. God resistens mot havrens bladfläcksjuka.

Moby (Nordsaat, Tyskland 2014) är i klass med Donna både ifråga om växttid och avkastning. Strået är ett av de kortaste. Moby har liksom Donna en liten kärna, mindre än andra sena sorters. Skalhalten är hög. Sorten representeras i Finland av S.G. Nieminen.

Harald (Saatzucht Bauer, Tyskland 2015) är en sen sort i klass med Donna, men når inte upp till samma avkastningsnivå. Strået är klart svagare men kärnan är mycket stor. Motståndskraften mot växtsjukdomar i klass med Akseli. Representeras i Finland av Plantanova.

Herkuless Baltic (Boreal 2018) är lika sen som Donna och har lika hög avkastning. Strået är tillräckligt styvt. Kärnan är stor och skalet är mycket tunt. Resistensen mot havrens bladfläcksjuka är på lika god nivå som Akseli. Sorten representeras av Plantanova.

Avenue (Saatzucht Bauer, Tyskland 2016) är en sort med toppavkastning. Kärnan är mycket stor. Stråstyrkan är medelgod men hektolitervikten kunde vara något högre. Motståndskraften mot växtsjukdomar lika god som för Akseli. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

Bettina (Lantmännen, Sverige 2010) är en synnerligen avkastningsrik sort, med hög skalhalt. Något liggsädsbenägen. Har klarat sig bra i synnerhet på odlingszon I. Representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Benny (Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland 2017) är en sen och mycket avkastningsrik sort som trivts synnerligen bra på odlingszon I. Strået är styvt. Kärnans skalhalt är något högre än genomsnittet och proteinhalt på samma rätt låga nivå som de övriga sena sorterna. Hektolitervikten är hög och kärnan medelstor. Förekomsten av växtsjukdomar är liten och sorten visar på god motståndskraft. Den representeras i Finland av S.G. Nieminen.

Avanti (Lantmännen, Sverige 2014) är en mycket stråstyv sort med en högre avkastningsförmåga än Donna. Dess kvalitetsegenskaper har varit goda. Dess resistens mot havrens bladfläcksjuka är mycket god. Sorten representeras i Finland av Lantmännen Agro.

Sandy (Nordsaat Saatzucht GmbH, Tyskland 2017) hör till de allra senaste sorterna. Trots den långa växttiden har sorten visat god avkastning också på odlingszon III. Strået är långt och något liggsädsbenäget. Hektolitervikten är hög och kärnans proteinhalt rätt låg. Kärnans storlek är på genomsnittlig nivå och skalhalt hög. Den har inte visat särskild känslighet för någon av havrens vanligaste växtsjukdomar. Sorten representeras i Finland av Plantanova.

TEXT & GRAFIK
Merja Högnäsbacka och Marja Jalli
Naturresursinstitutet

PDF: Havresorterna i de officiella sortförsöken åren 2011-2018. Sorterna anges i tidighetsordning. Mätarsort i försöken är Donna. Donnas skörd på zon I 100 = 6.674 kilogram per hektar och på zon III 100 = 6.237 kilogram per hektar.

Sorter Havre Graf Webben
Havresorternas hektarskördar (kilogram per hektar) på odlingszonerna I och III i de officiella sortförsöken åren 2011-2018.