Jordbruk Tema

God handelssed är en fördel för alla i spannmålsbranschen

1. Köparen och säljaren avtalar om grundpriset för spannmålen, samt för vilken kvalitet detta erläggs. Det är skäl att samtidigt avtala om betalningstidpunkt och övriga villkor för köp.

2. Odlaren bör se till att förhandsprovet är representativt för det levererade spannmålspartiet. Bokföring enligt silo gör det lättare att koppla ihop förhandsprovet med det rätta partiet.

3. Vid avvikelser från grundkvaliteten bör köparen för säljaren redogöra för de prisjusteringar som gäller.

4. I det fall spannmålskvaliteten inverkar på priset bör en analys utföras. Analysens noggrannhet bör vara i enlighet med vad som godtas på marknaden.

5. I det fall prissättningen för ett köpt spannmålsparti även bygger på partiets kvalitet bör ett parallellprov alltid sparas av ifrågavarande parti. Köparen bör uppbevara provet, ända tills 14 dagar förlöpt efter att likviden erlagts, eller i det fall att meningsskiljaktighet uppstått om grunden för betalningen, tills tvisten är bilagd. Kostnaderna för analys av parallellprovet erläggs av den förlorande parten.

6. Opartisk instans för kontrollanalys är till exempel Eviras spannmålslaboratorium. Parterna kan sinsemellan även avtala om att analysen görs vid annat laboratorium.

7. Köparen och säljaren skall komma överens om vem som sköter transporten. Om köparen sköter transporten bör

parterna komma överens om fraktpriset. Avståndet till leveransorten påverkar fraktpriset, vilket gör att säljaren måste få information om vilka alternativa leveransorter som finns.

8. Säljaren bör alltid få kvittering på mottagarens spannmål. Av kvitteringen bör framgå i varje fall tidpunkt för mottagandet, plats och levererad vikt.

9. Vid vägning av spannmålspartier bör man iaktta den noggrannhet som förutsätts i lagstiftningen om mått, vikter

och vägning. Försäljaren har alltid rätt att kontrollera vägningen för det spannmålsparti han levererar. En kontrollör befullmäktigad av spannmålsodlarna kan även göra mera noggranna granskningar av vågarnas skick och användning.

10. Säljaren eller hans representant har rätt att få veta med vilka redskap och av vem den analys har gjorts, som avgör spannmålspartiets pris och var parallellprovet uppbevaras.

11. Det spannmålsprov som utgör grund för prissättningen enligt kvalitet bör vara representativt för hela partiet, det vill säga provtagningen bör ske med tidigare godkända redskap och enligt tidigare godkänt förfaringssätt.

12. Odlaren bör se till att spannmålens kvalitet och hygien bevaras under lagringen.