Jordbruk Skogsbruk EU

Geopolitik borde beaktas
i EU:s landsbygdsvisioner

EU:s jordbruksministrar antog senaste måndag slutsatserna om EU:s långsiktiga landsbygdsvision vid jordbruks- och fiskerådet i Bryssel. Finland inskärpte vikten av att geopolitiken beaktas bättre i landsbygdsfrågor.

Under mötet diskuterade ministrarna bland annat genomförandet av EU:s skogsstrategi. Finland representerades av jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som fäste deltagarnas uppmärksamhet vid det skärpta geopolitiska läget i norr.

Essayah redogjorde för situationen vid EU:s 1.300 kilometer långa östra gräns mellan Finland och Ryssland. Den minskade handeln och en med Ryssland har försvagat vitaliteten i dessa regioner. Enligt ministern borde detta beaktas i nuvarande och framtida EU-åtgärder.

Underhållet av infrastruktur, befolkning och servic på landsbygden är viktigt för säkerheten. Vi står inför helt nya typer av svårigheter vid vår gräns, vilket framgår av de senaste händelserna.

Jag är nöjd över att alla medlemsländer erkänner den förändrade geopolitiska situationen på grund av Rysslands anfallskrig och dess effekter på den övergripande säkerheten och försörjningstryggheten, säger minister Sari Essayah.

Hon refererade till slutsatserna relaterade till landsbygdsvisionen som har antagits av medlemsländerna. Riktlinjerna syftar till att påverka innehållet i arbetsprogrammet för nästa EU-kommission.

Finland har aktivt påverkat innehållet i slutsatserna, som också tar hänsyn till bl.a. bioekonomins och skogsbrukets betydelse för landsbygden och perspektivet för en mångsidig landsbygdsutveckling.

Jordbruksministrarna uppdaterades om läget inför genomförandet av EU:s skogsstrategi. EU-kommissionen publicerar denna vecka ett lagförslag om övervakning av skogarnas tillstånd.

I diskussionen betonade Finland användningen och kostnadseffektiviteten inom välfungerande nationella övervakningssystem. Enligt minister Essayah bör den nya förordningen inte öka den administrativa bördan.

Jordbruksministrarna diskuterade också strävandena att stärka fiskerimöjligheterna i Atlanten, Medelhavet, Svarta havet och Nordsjön, samt utkastet till en lag som reglerar ny teknik för växtförädling.