Jordbruk EU Marknad

Frankrike eftersträvar
ett ”mjukt” glyfosatförbud

Den franska regeringen planerar en avveckling av glyfosat inom jordbruket före slutet av 2020. Tanken är att genomföra planen på ett sätt som införlivar jordbrukare och trädgårdsodlare i processen.

Avsikten är att Frankrikes jordbruksminister Didier Guillame och miljöminister François de Rugy gemensamt ska dra åt samma håll. Ministrarna informerade nyligen om planerna inför parlamentets glyfosatutskott.

Ministerierna ska följa en handlingsplan för avvecklingen. Det centrala verktyget blir ett nygrundat informationscentrum som ska hjälpa odlare att finna alternativa lösningar till glyfosat. Centrumet startar sin verksamhet redan före årsskiftet.

Frankrike kommer också att differentiera skatten på bekämpningsmedel efter preparatets toxicitet. En ny förordning ska dessutom stärka producentens ställning gentemot handeln. Rådgivning och försäljning måste genomföras separat.

En särskild samordnare ska tillsättas för att underlätta samarbetet mellan jordbruks- och miljöministeriet. Samordnaren har till uppgift att stöda och beledsaga den politiska processen under avvecklingen.

Samordnaren kommer dessutom att hålla kontakt med alla tänkbara aktörer som berörs av avvecklingen. Han ska informera och upprätthålla en dialog med användare, experter, forskare, miljöaktivister, jordbruksrådgivare och liknande intressenter.

Miljöminister François de Ruby bekräftade nyligen regeringens planer att avvecklingen ska ske senast i slutet av 2020. Ifall förhandlingarna mellan de olika intressentgrupperna slår fel, kan regeringen på egen hand införa ett användningsförbud.

Jordbruksminister Didier Guillame instämmer till målen men medger att den förestående avvecklingen av viktiga växtskyddsmedel innebär stora förändringar i jordbrukets arbetsprinciper. Trots detta håller regeringen fast vid sina planer.