Dronekuva Metsalainvalvonta
Skogscentralen övervakar med hjälp av drönare om de avverkningar som synts på satellitbilder sträcker sig ut över skogslagsobjektet.  Stupet och avverkningen som gjorts på västra sidan av det syns på bilden. Den särskilt viktiga livsmiljön, som utgörs av stupet och skogsbeståndet vid stupets nedre del har avgränsats med rött. Av bilden framgår att avverkningen har gjorts utanför gränsen för den särskilt viktiga livsmiljön och därmed har skogslagen inte överträtts. FOTO: Finlands skogscentral
Tema

Fortsatt minskning i
överträdelserna av skogslagen

I fjol visade övervakningen cirka 130 misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet. År 2021 var antalet misstänkta överträdelser 183 och år 2020 nästan 300, uppger Finlands skogscentral i ett pressmeddelande.

Skogscentralen övervakar med hjälp av satellitbilder och granskningar att avverkningar utförs i enlighet med skogslagen. Granskningarna riktas till genomförda avverkningar och särskilt till kritiska objekt, såsom avverkningar i närheten av vattendrag. Utifrån granskningarna i början av 2023 förefaller det som om antalet fall fortsätter minska. Den effektiva övervakningen har bidragit till minskningen i antalet misstänkta överträdelser.

Finlands skogscentral kan med hjälp av satellitövervakning upptäcka avverkningar där virkesköparen eller skogsägaren har försummat att lämna in anmälan om användning av skog, som förutsätts i skogslagen. Metoden avslöjar också avverkningar som sträckt sig ut över eller för nära särskilt viktiga livsmiljöer som är skyddade i skogslagen.

Med hjälp av satellitövervakningen upptäcktes i fjol 15 objekt där man misstänkte att särskilt viktiga livsmiljöer hade avverkats i strid med lagen. Utifrån satellitbilderna misstänkte man att anmälning om användning av skog hade försummats för 109 avverkningsfigurer.

I fjol utreddes totalt 130 misstänkte överträdelser av skogslagen, varav 48 fall ledde till polisutredning. Fyra av fem misstänkta fall gällde försummelse att lämna in anmälan om användning av skog, en dryg tiondel gällde avverkningar på särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen och en knapp tiondel gällde alltför kraftiga drivningsskador som uppkommit vid avverkningarna.

Antalet misstänkta överträdelser av skogslagen ökade två år i rad efter att satellitövervakningen hade tagits i bruk, men utvecklingen vände klart nedåt år 2021 och nedgången har nu fortsatt för andra året i rad.

Upptäckta överträdelser av skogslagen leder varje år till bötesstraff, men polisen avbryter ofta utredningen av fallen. I fjol gavs 17 domar för åtgärder som hade vidtagits i strid med skogslagen. Antalet straff visar på en svag uppgång.

Även förutseende övervakning och rådgivning

Skogscentralen övervakar avverkningar också med framförhållning och ger skogsägare och skogsfackmän handledning. Den förutseende övervakningen grundar sig på anmälningar om användning av skog som lämnas in till Skogscentralen och på jämförelser av material med geografisk information. På det sättet ser man vilka avverkningar som har anmälts på objekt som kräver särskild uppmärksamhet.

Sådana objekt är till exempel särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, föröknings- och rastplatser för flygekorrar, platser där det förekommer hotade arter samt fornminnesobjekt. Om sådana skickas före avverkning ett meddelande till markägaren och innehavaren av avverkningsrätten samt behöriga myndigheter.

I fjol skickades över 20.000 meddelanden om förutseende övervakning ut med anledning av anmälningarna om användning av skog. Varje år inkommer cirka 125.000 anmälningar om användning av skog.

Förutseende övervakning är också terränggranskningar som görs före avverkning. I fjol gjordes cirka 570 terränggranskningar. Under granskningarna får skogsägarna och aktörerna också rådgivning i behandlingen av dessa objekt för att man ska kunna styra verksamheten i en hållbar riktning.

– Antalet framkomna överträdelser har fortsatt minska. Den effektiva övervakningen och de förbättringar som gjorts i de skogliga aktörernas system och förfaringssätt har bidragit till detta. Genom rådgivning och förutseende övervakning har man också kunnat påverka verksamheten. De lagstadgade skyldigheterna beaktas numera bättre redan i planeringen av åtgärderna, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

Övervakningen ökar transparensen

Satellitövervakningen som infördes år 2019 har gjort att Skogscentralen kan övervaka virkesdrivningens konsekvenser för naturens mångfald mer ingående och heltäckande samt producera mångsidig naturinformation.

I övervakningen av efterlevnaden av skogslagen görs också riktade granskningar. Merparten av granskningarna görs med drönare och i samband med dem samlas också geografisk information till exempel om naturvårdsträdens kvalitet och kvantitet, lågor, skyddszoner kring vattendrag och bevarandet av livsmiljöer. Vid behov görs även terränggranskningar.

Skogscentralen skickar granskningsresultaten till skogsägarna och till den skogsfackman som ansvarat för drivningen och organisationernas kvalitetsansvariga. Aktörerna i skogsbranschen kan använda informationen i sitt eget kvalitetsarbete för att bli ännu bättre på miljöhänsyn vid avverkningar.