Livet på landet

Försummelse att registrera
hundar kan resultera i en räkning
för hundhållaren

Märkning och registrering av hundar blev obligatoriska från och med januari 2023. Registreringen av hundarna övervakas aktivt. Om hundinnehavaren inte har följt lagen kan påföljden vara en tillsynsavgift, påpekar Regionförvaltningsverket.

I jord- och skogsbruksministeriets förordning bestäms om identifiering och registrering av hundar. Till hundregistret som förs av Livsmedelsverket ska lämnas uppgifter om innehavaren av hunden, eventuella byten av innehavare, om hunden har försvunnit och hittats samt sedan när hunden dör.

I myndighetsregistret sparas inte uppgifter om hundens släktträd eller andra uppgifter i samband med hobbyverksamhet. Den första registreringen och byte av innehavare är avgiftsbelagda anmälningar medan övriga anmälningar till registret inte kostar något.

Jord- och skogsbruksministeriet har föreskrivit att hundregistreringsavgiften när den görs via e-tjänsten är 10 euro, medan den är 19 euro om den görs som en blankettanmälan. Avgifterna för registreringen av hundar grundar sig på lagen om grunderna för avgifter till staten.

Bakgrunden till registreringen är behovet att skydda människors och djurs hälsa och djurvälfärd. Man hoppas att märkningen och registreringen främjar ansvarsfull uppfödnings- och säljverksamhet.

Köparen ska vid köpet av en hund säkerställa att hunden har anmälts till myndighetsregistret. Man ska inte köpa en hund som inte är registrerad.

Registreringen av hundar övervakas

De behöriga myndigheterna, som det föreskrivs om i lagen om identifiering och registrering av djur, övervakar att bestämmelserna om identifiering och registrering av hundar följs.

Kommunala tillsynsveterinärer, övriga kommunalveterinärer och regionförvaltningsverkens länsveterinärer övervakar exempelvis i samband med djurskyddsinspektioner, djurtävlingar och djurutställningar att bestämmelserna om identifiering och registrering av hundar följs.

Innehavaren av hunden ska rätta till missförhållanden som upptäcks inom tillsynen så att kravet i lagen uppfylls. Hundinnehavaren ges en uppmaning eller ett åläggande att rätta till missförhållandena.

Tillsynen är avgiftsbelagd om myndigheten gör extra tillsyn eller en ny inspektion för att övervaka att uppmaningen eller åläggandet har följts. Avgiften för extra tillsyn som görs av en kommunalveterinär är 150 euro. Avgiften för tillsyn som görs av regionförvaltningsverket bestäms enligt tiden som används för tillsynen.