Landsbygdsnäringar

Försöket med stöd till
bybutiker blir permanent

Försöket med stöd till bybutiker blir permanent och i fortsättningen söks stödet en gång om året, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet.

Regeringen har godkänt förslaget till ändring av förordningen om stöd för dagligvarubutikstjänster. Syftet med detta stöd är att trygga och främja tillgången på dagligvarubutikstjänster i glest bebyggda landsbygdsområden genom att upprätthålla och öka tjänsternas mångsidighet.

Utöver dagligvarutjänsterna tillhandahåller butikerna till exempel uttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

Stödet kan sökas av dagligvarubutikerna på landsbygden våren 2023. Information om tidpunkten för ansökan ges senare. Stödet delas ut av Livsmedelverket.

Stödet kan sökas av alla dagligvarubutiker i alla landsbygdsområden. Med landsbygdsområde avses ett område som klassificeras som glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd och lokala centra på landsbygden.