SLC

Förhandlingar pågår ännu om
den nationella stöduppgörelsen

SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback lyfte under SLC-fullmäktigemötet fram den nationella stöduppgörelsen som en del av den lantbrukspolitiska översikten. Man räknar med att nå ett resultat i förhandlingarna innan årets slut.

– Vi har hållit tre förhandlingar med jord- och skogsbruksministern hittills. Vi kan nu visa en lägesrapport för stödfördelningen, och siktar på att nå ett förhandlingsresultat innan årsskiftet.

Det nationella stödpaketet 2024 uppgår till 350 miljoner euro. Största delen av det nationella stödet betalas ut på C-området, men balanseras upp på AB-området med andra stödverktyg.

– Stödlösningen skall vara i samklang med stödutvecklingen på AB-området där man har andra verktyg i bruk som produktionskopplade stöd. Om de nationella stöden höjs på C-området så skall också den möjligheten ges på AB-området. Överlag förblir stödnivåerna ungefär på samma nivå som ifjol förutom gällande trädgårdssektorn, enmagade sektorn och eventuellt nötsektorn.

SLC lyfter fram specialfrågor

Laxåback påtalade att det även är kutym att i förhandlingarna lyfta fram olika specialfrågor som från SLC:s sida handlar om stödutbetalningstidtabellen, unga i sammanslutning, växtsjukdomar inom växthussektorn och de minimis-stödtaket.

– Unga i sammanslutning är en återkommande fråga som vi från SLC:s sida också lyfte fram i samband med CAP-planberedningen. Problemet är att unga i sammanslutningar behandlas på ett helt annat sätt än andra unga jordbrukare i stödpolitiken. Vi har försökt hitta olika sätt att nå nationella lösningar i frågan.

Gällande växtsjukdomar påpekade Laxåback att växthussektorn har en stor utmaning i att hålla borta virussjukdomar och skadeinsekter, och att en fondmodell för finansiering av detta borde utvecklas.

– Beträffande stödutbetalningstidtabellen så har ministeriet gällande 2024 konstaterat att man försöker lära sig av årets utbetalningstidtabell, och det som man lägger fokus på är stödutbetalningstidtabellen för husdjursstöden för 2024.