H M 2 Mansikka Vk18
I några av kontrollerna som kommunerna gjorde observerades att man faktiskt sålde bär med utländskt ursprung som finska. FOTO: Frukt- och Bärodlarnas förbund
Jordbruk Marknad

Förfalskning av ursprungslandet
för färska bär utreddes

Inom livsmedelstillsynen har det årligen framkommit misstankar om förfalskning av bärens ursprung i detaljhandelsskedet. För att utreda fenomenet genomförde Livsmedelsverket, Tullen och kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter sommaren 2022 en gemensam intensifierad tillsyn över import och försäljning av färska bär, meddelar Livsmedelsverket.

Tillsynen omfattade en övervakning av hela import- och försäljningskedjan från gränsövergången av varorna till försäljningen av dem till konsumenterna. Under den intensifierade tillsynsinsatsen samlades uppgifter in om bärpartier som anlände till hamnen. Tullen ansvarade för granskningen av fordon och bärlaster i hamnen.

– Vi analyserade och lämnade observationerna som behövdes om bärpartierna till kommunernas livsmedelstillsynsmyndigheter, som gjorde kontroller på sina egna tillsynsområden där bären såldes. I samband med den intensifierade tillsynen av bär upptäckte vi också andra fall av livsmedelsimport som inte uppfyllde kraven i lagstiftningen. Hela tillsynskedjan fick snabbt och effektivt kännedom om relevanta transporter. Dessa kunde kontrolleras fort och vid behov kunde vi hindra varorna från att släppas ut på marknaden, säger Pirjo Sainio, direktör för Tullaboratoriet.

Livsmedelsverket koordinerar tillsammans med de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna kontroller och provtagning i kommunerna. Vid tillsynen av försäljningsställena kontrollerades särskilt om uppgifterna som gavs till konsumenterna om bären som såldes var i enlighet med kraven i lagstiftningen.

Isotopundersökning avslöjade fusk

För färska bär ska man alltid ange ursprungslandet, dvs. det land där bären har odlats. Förpackningarna som bären säljs i ska också ha förpackarens uppgifter, dvs. minst namnet på förpackaren och en fysisk adress. Om man misstänkte riktigheten av bärens ursprung, användes vid behov en isotopundersökning för att fastställa bärpartiets ursprung. Utifrån resultaten av undersökningen kan man dra slutsatser om bärens geografiska växtplats. Isotopundersökningarna gjordes av Livsmedelsverkets laboratorium.

– I några av kontrollerna som kommunerna gjorde observerades att man faktiskt sålde bär med utländskt ursprung som finska. Genom att ändra bärens ursprung och sälja de utländska bären som finska, gör aktören sig skyldig t.ex. till marknadsföringsbrott och hälsobrott. Genom att sälja utländska bär med ett lägre marknadspris än inhemska, får aktören också en betydlig ekonomisk vinning jämfört med konkurrerande aktörer som gör rätt, säger Satu Virtaranta, specialssakkunnig vid Livsmedelsverket.

– Pilotprojektet tycker jag var riktigt bra och jag upplever ursprungstillsynen över bär som mycket viktig. Myndighetssamarbetet är mycket viktigt, eftersom tillsynen då kan riktas mot rätt aktör på ett säkrare sätt och vid rätt tidpunkt. Fastän aktören alltid ansvarar för produkter som hen säljer och för marknadsföringen som använts, så efterlyser jag också mod hos konsumenterna att fråga om produktens ursprung i samband med köpet, säger Kirsi Miekka, miljöingenjör vid Tammerfors enhet för miljöhälsa.

– Utifrån den intensifierade tillsynen konstaterades att ett snabbt informationsutbyte mellan Tullen, Livsmedelsverket och kommunernas tillsynsmyndigheter avsevärt ökar effektiviteten i bekämpningen av livsmedelsbedrägerier i gränsöverskridande varutrafik, konstaterar Tullens projektchef Paula Kangas och Satu Virtaranta, specialsakkunnig vid Livsmedelsverket.