SLC

Förbundsrundan februari

SLC Nyland

Vi har haft mycket på gång genast i början av året. Här ett plock ur vad som varit och är på gång.

Grüne Woche-mässan i Berlin med Finland som partnerland var en stor – och som det verkar lyckad – satsning av producentorganisationen. SLC Nylands medlemsresa samlade drygt 40 deltagare. Det var inspirerande att se att finländska rena, högklassiga och hälsosamma produkter, gärna med en ”story”, ligger helt rätt i tiden och verkligen kan ge ett mervärde på exportmarknaden. Inte minst finländsk havre och havreprodukter.

Här vill jag samtidigt påminna om Farmers Grain Exports enkät till våra odlare om möjligheterna till odlarstyrd export, tork- och lagringskapacitet på gårdarna och intresse för eventuell gemensam lagring och torkning av spannmål. Ännu nu i början av februari kan man svara på enkäten som hittas på www.fge.fi.

Dikningsfrågor behandlades på en träff med miljöminister Tiilikainen i mitten av januari, som en uppföljning till diskussionen på höstmötet. Man var överens bl.a. om behovet av bättre dialog och information. På vissa av vårens stödinfon kommer NTM-centralen att delta med information om tillstånds- och lovprocessen. Mer info om vårens stödinfon inom kort på nylandsbygd.fi.

En aktuell fråga som det kan vara skäl för markägarna och lantbrukarna i Nyland att hålla koll på är klassificeringen och avgränsningen av grundvattenområden. Förbundet och lokalavdelningar har gett utlåtande till NTM-centralen om förslaget för västra Nyland, som lades fram till påseende på nytt kring årsskiftet.

Förslaget var första gången framlagt redan i höstas, men då saknades bl.a. de svenskspråkiga bilagorna. SLC Nylands krävde då att förslaget bör läggas fram till påseende på nytt, då det kompletterats. Det framgår nu även bättre vilka ändringar som har gjorts med avgränsningar och klassificering.

Som bäst är de nya klassificeringarna och avgränsningarna av grundvattenområden framlagda för respons i Borgå, Lovisa och Lappträsk. Respons kan ges fram till 28.2. Målsättningen är att förslagen skall vara klara för hela Nyland under 2019.

Miljöministeriet ber om utlåtanden före 22.2 om sammanlagt 100 naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Nyland. Trots att det är fråga om skyddsområden på statlig mark så kan de eventuellt ha vissa negativa konsekvenser för omkringliggande privata marker. Det kan därför vara skäl för förbundet och eventuellt berörda lokalavdelningar samt markägare att ge utlåtande även om detta.

Problem, utmaningar och utvecklingsbehov inom avbytarservicen kommer att diskuteras på en träff för Nyland, Egentliga Finland och Tavastland i Salo i slutet av februari. Nu är det viktigt att se till att avbytarservicen fås att fungera, under den tid som finns kvar innan landskapen inom ett par år eventuellt skall ta över ansvaret.

Husdjursproducenterna måste kunna lita på att man får vikariehjälp vid sjukledigheter och utan att behöva oroa sig kan ta ut de lediga dagar man så väl behöver. Det handlar om såväl bondens som djurens välmående.

Bjarne Westerlund
verksamhetsledare