SLC

Förbundsrundan

ÅPF

Skördefesten på Åland som hölls den 21-23 september blev åter ett mycket lyckat evenemang. I år var det också trevligt att både SLC:s styrelse och SLC:s ungdomsutbildning var på Åland i samband med skördefesten. Skördefesten är ett mycket bra tillfälle för konsumenter att träffa producenter och därmed få en större insikt i våra näringar.

På många gårdar är det fortfarande bekymmersamt gällande både ekonomin och foderbristen. Det kom ganska sparsamt med regn även under första halvan av september och det innebar att ensilageskörden på många gårdar blev mindre än normalt. Skörden av potatis och lök blev även den en besvikelse på många gårdar, eftersom skördeutfallet blev 30-40 procent av det normala.

Trots att man från myndigheternas sida konstaterat att vi inte har vildsvin på Åland finns det nu ett krav från Evira som gäller i hela landet att utegångsgrisar måste ha omfattande stängsling kring de områden där tamgrisarna går. Kravet beror på att man vill förhindra att vi får afrikansk svinpest till tambesättningar.

Under 2018 har det funnits ett undantag gällande stängsel på Åland, men nu har man sagt att inget undantag skall beviljas. På Åland har vi åtminstone två gårdar som har utegångsgrisar och eftersom vi nu inte har vildsvin på Åland och man på andra ställen konstaterat att det ofta är människan som spridit svinpesten är det orimligt att kräva dessa stängsel på Åland.

En övergripande problematik gällande möjligheten att hjälpa de gårdar som nu har problem som beror av den extremt torra sommaren är begränsningen på 15.000 euro under tre år. Det finns förslag om höjning av denna begränsning till 50.000 euro. Det är nu mycket viktigt att man omgående kunde få tillstånd denna förändring, så att de gårdar som är i akut behov av hjälp kan få det.

Då det sedan gäller stödåtgärder så skulle det förutom de åtgärder som Ålands Landskapsregering föreslagit i tilläggsbudget för 2018 gällande Skördeskadelån och Landskapsgaranti för likviditetslån också finnas ett stort behov av transportstöd för foder.

Jordbruket är för många ett ensamarbete och då det är t.ex. ekonomiskt ansträngt och/eller vädret ställer till problem kan det vara viktigt att få prata med andra. Ålands Hushållningssällskap och Ålands Producentförbund ordnar en träff med grillkorv och fika den 11 oktober kl.19.00. Dessutom är en Må Bra-dag under planering den 4 december 2018.

Parallellt med detta fortsätter LPA- projektet ”Ta hand om bonden”.  För Ålands del är det Susann Rabb som man skall kontakta och hennes samtalstjänst är avgiftsfri. Susann Rabb nås på nummer 050-3319056 eller e-post susann.rabb@mela.fi.

Henry Lindström, VD


SLC Nyland

Vi har fått utföra höstarbetena i rätt varmt och fint höstväder. Då såväl den sista spannmålen som vallskörden är bärgad ser läget aningen bättre ut än ännu för en månad sedan.

Låga torkningskostnader och stigande spannmålspriser kompenserar förvisso endast för en del av skördebortfallet på våra spannmålsgårdar. På nötgårdarna verkar igen akut brist på grovfoder kunna undvikas. Högre foderpriser är ändå samtidigt ett problem för djurgårdarna.

Vi fortsätter jobba för att hela matkedjan måste ta ansvar för att höja producentpriserna.

Vid sidan om lönsamhetsfrågorna finns det en mängd olika intressebevakningsfrågor på agendan. Miljö- och markägarfrågor kräver ständig bevakning. Stödbyråkratin likaså.

För att utveckla verksamheten och även kunna bättre agera proaktivt, samt att så bra och effektivt som möjligt nå ut till medlemmarna och allmänheten, arbetar vi på ett nytt handlingsprogram och en kommunikationsplan för förbundet. Strategiarbetsgruppen sammanträder nästa vecka före arbetsutskottets möte på torsdagen för att finslipa förslagen. Dessa skall sedan behandlas och godkännas i styrelsen.

På arbetsutskottets möte behandlas bl.a. förslag till medlemsavgifter och budget för 2019 samt övriga frågor inför styrelsemötet 24.10 på Västankvarn. Lokalavdelningarnas ordföranden, förbundets ledamöter i SLC:s fullmäktige och i SLC: styrelse är som vanligt inbjudna att delta i mötet.

Ta kontakt med din lokalavdelning, någon i styrelsen eller förbundet om du har hälsningar eller frågor till styrelsemötet. Efter mötet får vi bekanta oss med det nya slakteriet.

LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” ordnar i samarbete med SLC Nyland en må bra dag för lantbruksföretagare 22.10 i Borgå, där bl.a. humorgruppen Kaj medverkar. Då anmälningstiden gick ut hade ett sextiotal lantbrukare anmält sig.

BOOSTI-projektet ordnar en egen välmåendedag för unga 20.10 i Kärkölä. Under dagen får man prova på hagelgevärsskytte på skjutbana eller förbättra sina färdigheter om man redan är van vid skytte.

SLC Nylands traditionella Oktoberfest för unga ordnas lördagen 27.10 i östra Nyland. Närmare program finns bl.a. på vår Facebook-sida och slc.fi.

I skrivande stund finns det ännu lediga platser på medlemsresan till Grüne Woche i Berlin 17-20.1.2019. Bindande anmälan inom oktober. Platserna fylls i anmälningsordning, så det lönar sig att anmäla sig genast.

Bjarne Westerlund
Verksamhetsledare