Slc Fullm H23 Nina Langstedt
Nina Långstedt berättade om SLC Nylands verksamhet 2023 – bland annat om en lyckad bussturné på landsbygden med nyinvalda riksdagsledamöter. FOTO: Staffan Pehrman
SLC

Förbund och
skogsvårdsföreningar
rapporterade om det
gångna året

Under fullmäktigemötets andra dag kom representanter från producentförbunden och skogsvårdsföreningarna att framföra det viktigaste som skett inom den egna verksamheten under det gångna året.

Mikael Österberg från ÖSP lyfte fram stödutbetalningstidtabellen som ett av de mest centrala problemen, samt att ÖSP kräver att den skall följa tidigare års kutym.

Detta innebär att kompensationsstödet skall betalas ut i oktober och största delen av djurbidragen med stödet för djurens välbefinnande före årsskiftet.

Ett annat viktigt ärende tangerar naturbeten. ÖSP har ifrågasatt den nya bedömningen om vad som räknas som naturbete eftersom förändringen har drabbat många producenter som fått se stora arealer underkännas.

Även Vasa hamnväg ligger på agendan.

– Här arbetar ÖSP för att för att dragningen av den nya vägen skall gå på ett sådant ställe där den inte förorsakar skada på jord- och skogsbruksmark.

SLC Nyland

I Nyland har det under det gångna året ordnats Ta hand om bonden-träffar i Borgå, Kyrkslätt och Karis med stor framgång samt respons om att träffarna skall fortgå.

– På hösten ordnade vi också en rundtur för nyinvalda riksdagsledamöter från Helsingfors och Nyland tillsammans med MTK Uusimaa. Vi åkte runt med buss och diskuterade det nyländska jordbruket och gjorde gårdsbesök. En del av riksdagsledamöterna hade aldrig tidigare besökt en bondgård och uppskattade dagen stort, berättade Nina Långstedt som framförde förbundets rapport.

Utöver detta har SLC Nyland deltagit i ett vattenvårdsseminarium på Novia i Ekenäs i lyckat samarbete med bland annat Ålands vatten och projektet Raseborgs å.

Under året förverkligades också Kocka inhemskt-konceptet i en rad skolor i västra Nyland, lotsat av förbundets ungdomsombud som berättade om jordbruk för eleverna.

– På ungdomsverksamhetssidan ordnades också oktoberfest med tillhörande gårdsbesök som blev jättelyckat.

SLC Åboland

Thomas Johansson från SLC Åboland lyfte fram trafiken på skärgårdsvägen som ett växande faromoment. Enligt Johansson har trafiken mångdubblats under de senaste 15 åren, medan semester- och turistsäsongen sammanfaller med vallskörden då det rör sig många jordbruksmaskiner på vägen.

– Vi ser därför att det måste vidtas åtgärder i form av en breddning av vägen.

Enligt Johansson förorsakar även de återkommande problemen med miljöavtal angående kulturmarker stora utmaningar.

– Det är med bestörtning vi tagit emot de nya kriterierna som innebär upp till en tredjedels bortfall i producenternas ekonomi. Det är också lagvidrigt att vi i år måste göra avtal exempelvis med Forststyrelsen som numera inte har personal som gör praktiska arbeten, vilket gör att ansvaret faller på oss. Det åläggs ganska stora arbeten som vi måste köpa in som dyra tjänster eftersom vi inte har tid med detta.

Ålands Producentförbund

Nicklas Mörn från Ålands Producentförbund nämnde lagtingsvalet som hölls i oktober samt att den mångåriga chefen för Ålands landskapsregerings jordbruksbyrå Sölve Högman blir vd på Ålands vatten.

Även dramatiken på mjölksidan lyftes fram.

– Det har stormat inom mjölksektorn, vilket utmynnat i ett bistånd där ena delen skall betalas ut per mjölkko och den andra halvan skall gå via ÅCA. Detta har föranlett ÅPF samt Ålands Trädgårdshall och Ålands Potatisodlarförening att lämna in skilda skrivelser i ärendet till landskapsregeringen som nu kommer att få arbeta med ärendet.

Mörn lyfte även fram den nya vattenlagen som legat på agendan sedan 2016 och genomgått tre remisser och nu skall ges ett nytt försök.

– Lite samma gäller lagen om djurens välbefinnande. Troligen blir det en blankettlag där det sedan tillkommer olika artspecifika förordningar gällande Åland.

Slc Fullm H23 Otto Von Frenckell
Södra Skogsrevirets ordförande Otto von Frenckell rapporterade om virkessituationen på sydkusten och om skogsbranschen överlag. FOTO: Staffan Pehrman

Skogsvårdsföreningen Österbotten

– Vi har ett bra skogsår bakom oss med historiskt höga virkespriser som nu delvis kommit ner. Priserna är ändå fortfarande hyfsade och efterfrågan relativt god.

Det sade Kenneth Påhls som redogjorde för Skogsvårdsföreningen Österbotten.

Påhls påtalade också energisektorns omvandling där fjärrvärmeverken går över till elproduktion, vilket kommer att påverka virkesströmmar. Samt att det verkar bli en god skogsvinter då snön och kölden kommit tidigt.

Påhls noterade även att Mats Holmgård återvänt till Österbotten efter att ha agerat skogsombudsman på SLC i Helsingfors mellan mars och september 2023.

Slutligen meddelade Påhls att skogsvårdsföreningen kommer att grunda en samfälld skog från och med årsskiftet.

– Det här är något vi funderat på länge. Idag finns många skogsägare som inte kan eller vill sköta sin skog, så vi hoppas kunna aktivera en del av vår skogsareal som inte är aktiv idag.

Södra Skogsreviret

Näst i tur stod Otto von Frenckell som är ordförande för Södra Skogsreviret, och som nu också talade för Åbolands del. von Frenckell ackompanjerade Påhls och påpekade att efterfrågan på massaved är god medan sågindustrin har det svårt.

Han tror inte på fortsatt sjunkande priser, men påpekade att även de högra prisernas fulla gagn uteblev.

– På sydkusten kunde vi tyvärr ändå inte utnyttja de höga virkespriserna till fullo på grund av fjolårets dåliga vinter vilket gjorde att vi blev lite efter i virkesvolymerna.

von Frenckell redogjorde även för skogssektorn situation överlag. Bland annat lyfte han fram den nationella skogsmarschen samt problemet med de nordiska skogarnas föråldring och uppstannade tillväxt som även förorsakat det idag så omtalade bortfallet av kolsänkor.

Ålands Skogsvårdsförening

– Skogligt sett har vi börjat återgå till normalläge på Åland efter att vi erfarit en del katastrofer med både stormar och barkborrar.

Det konstaterade Torbjörn Björkman från Ålands Skogsvårdsförening. Björkman berättade att föreningen i början av året beställt en utredning om lönsamt och klimatsmart åländskt skogsbruk som är behövlig för just öriket.

– Vi har haft bekymmer med lönsamheten en längre tid, och detta kan inte lösas över en natt. Vi valde också att ta med klimatbiten eftersom Åland kommer att drabbas hårt av klimatförändringen. Också här måste vi ha långsiktiga visioner.