Jordbruk Landsbygdsnäringar Marknad

Förbränning av naturgödsel
blir enklare

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november, meddelar Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet.

Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för förbränning av naturgödsel i anläggningar som har en effekt på högst 50 megawatt. Det har också tagits fram anvisningar för förbränningen. Ändringar som underlättar förbränning av naturgödsel har införts i miljöskyddslagen och i lagen om animaliska biprodukter.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä är nöjd med ändringen.

– I överensstämmelse med regeringsprogrammet blir förbränningen av naturgödsel äntligen lättare. Ändringen gör det möjligt att utnyttja naturgödsel i synnerhet i djurtäta områden, säger Jari Leppä.

Tidigare har lagstiftningen tillåtit förbränning av naturgödsel endast i avfallsförbränningsanläggningar. Förbränning i små och medelstora enheter med en bränsleeffekt på högst 50 megawatt anses nu vara energiproduktion, inte avfallsförbränning.

I miljöskyddslagen anges också vissa undantag som medför ytterligare lättnader när det gäller gödselförbränning. Undantagen gäller bl.a. kraven på förbränningstemperatur och fastställandet av utsläppsgränsvärden.

Genom lagändringarna förverkligas regeringsprogrammets mål om att tillåta hästgödsel inom energiproduktionen. Målet ingår i ett mer omfattande spetsprojekt. Det uppstår ca 500.000-700.000 ton hästgödsel per år. Efter ändringarna i lagstiftningen beräknas högst ca 100.000 ton hästgödsel varje år gå till förbränning.

Anvisningen har utarbetats av miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet och Livsmedelssäkerhetsverket Evira.