Lpx 00161890
Jordbrukaren har ett tungt och ansvarsfullt jobb men livet på landet bjuder också på glädjeämnen. FOTO: Landpixel
Jordbruk Globalt

Förändringen av klimatet
oroar bönder i hela världen

En bred majoritet av världens bönder betraktar den globala uppvärmningen som en svår och allvarlig utmaning för jordbruket, vid sidan av ekonomin. Det framgår av en global rundfrågning bland bönder i åtta länder på uppdrag av kemikoncernen Bayer.

Bayer har frågat mer än 800 bönder kring hela världen om deras framtidsutsikter och -förväntningar. Utfrågningen ägde rum mellan april och juli 2023 i Australien, Brasilien, Kina, Tyskland, Indien, Kenya, Ukraina och USA.

Avsikten med utfrågningen ”The Farmer Voice” var att kartlägga problem och eventuella glädjeämnen som just nu sysselsätter producenter i olika världsdelar. Bönderna fick redogöra för förväntningar, bekymmer men också glädjeämnen inför framtiden.

De intervjuade bönderna betraktar klimatförändringen som ett dominerande och övergripande tema. Omkring 70 procent av de tillfrågade producenterna drar redan konsekvenser av klimatförändringen på den egna gården.

Höga kostnader, nya utmaningar

En stor del av de medverkande bönderna befarar att problemen kommer att växa i framtiden. 73 procent väntar att angreppen från skadedjur ökar. Den främsta prioriteten för de närmaste tre åren är däremot ekonomin och kostnaderna för insatsmedel.

Mer än hälften av de tillfrågade bönderna (55 procent) oroar sig över växande kostnader för gödselmedel, energi (47 procent), pris- och inkomstfluktuationer (37 procent) samt kostnader för växtskydd (36 procent).

Omvänt faller inkomsterna. Inkomstnivån hos de intervjuade producenterna hade fallit med i medeltal 15,7 procent under de senaste två åren. Var sjätte intervjuade bonde hade upplevt ett inkomstbortfall på mer än 25 procent.

Rapporten noterar särskilt producenterna i Ukraina, som lider särskilt svårt av krigets direkta och indirekta konsekvenser. Upp till 70 procent av de tillfrågade ukrainska bönderna betraktar kostnaderna för konstgödsel som en svår utmaning.

Bönderna i alla åtta länder tror att de framöver kommer att uppleva ökande konsekvenser av klimatförändringen. Mer än 80 procent av de tillfrågade har redan planerat eller vidtagit åtgärder som ska dämpa utsläppen av växthusgaser.

Den främsta åtgärden är odling av fånggrödor (43 procent), satsningar på förnybar energi och biobränslen (37 procent) och omställningar till innovativa utsädeslösningar som minskar användningen av gödsel- eller bekämpningsmedel.

De tillfrågade bönderna uppgav att de redan har vidtagit åtgärder som minskar jordbrukets negativa effekter på den biologiska mångfalden. Mer än hälften (54 procent) rapporterar initiativ som syftar till ett effektivare skydd för insekter.

Intresse för innovationer

De intervjuade bönderna visar stor öppenhet för innovationer. Mer än hälften anser att härdigare frön och sorter med egenskaper som tål extrema väderförhållanden kan bli till stor nytta. Nya och bättre teknologier inom växtskyddet intresserar också.

Knappt hälften av respondenterna ansåg att bättre bevattningsteknik kan inverka positivt på klimatet. En genomtänkt förvaltning med effektiv markanvändning, diversifiering av grödor och optimering av jordens beskaffenhet betraktas som viktiga faktorer.

Enligt Bayer visar undersökningen i ett nötskal att bönder kring hela världen har en likartad syn på utmaningar och framtidsperspektiv inom jordbruket. Smärre skillnader noteras mellan länderna men de övergripande problemen är gemensamma.