Jordbruk Skogsbruk Livet på landet

Flera jaktlicenser för hjortdjur än i fjol

Finlands viltcentral har beviljat jaktlicenserna för hjortdjur för den kommande jaktperioden. Under höstens och vinterns jakter finns 54.653 jaktlicenser för älg, 44.291,5 för vitsvanshjort, 172 för dovhjort och 18 för skogsren. Med en jaktlicens får fällas en vuxen individ eller två kalvar, om inga andra villkor anges i jaktlicensen.

Antalet jaktlicenser för älg var något större och för vitsvanshjort nästan en fjärdedel större än i fjol. Under jakten i fjol höstas fälldes cirka 56.500 älgar och cirka 41.200 vitsvanshjortar. Antalen jaktlicenser för dovhjort och skogsren är på samma nivå som i fjol.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattningar lyckades man med förra säsongens jakt hejda älgstammens ökning, men fortfarande är stammen på många områden tätare än målnivåerna. Målet för älgförvaltningsområdena är en vinterstam på 68.000-85.000 älgar i hela landet.

Enligt Naturresursinstitutets uppskattning var älgstammens storlek efter förra jaktperioden 76.500-101.000 älgar. Med höstens jakt strävar man efter att minska stammen på områdena med tätast älgstam så att den uppnår målnivån och på övriga områden att bevara stammen på målnivån.

Vedertagen praxis är att man ansöker om 10-20 procent fler jaktlicenser än det beräknade behovet för att uppnå målen för stamförvaltningen skulle förutsätta. Med hjälp av dessa så kallade banklicenser förbereder man sig för möjligheten att älgstammens storlek på något område har uppskattats rejält i underkant.

Om älgstammen har uppskattats rätt eller i överkant används inte alla jaktlicenser, varvid älgstammen inte beskattas så att den blir mindre än målnivån.

Stammen av vitsvanshjort fortsatte att öka jämfört med föregående år, trots det ökade jaktbytet. Enligt Naturresursinstitutets bedömning var den återstående stammen efter jakten 93.100-103.800 individer. Stammen är starkt koncentrerad till Egentliga Finland, Satakunta, Nyland och Södra och Norra Tavastland.

Med höstens jakt försöker man stävja stammens tillväxt på områden med tätast stam, i synnerhet för att minska det ökade antalet hjortolyckor.

Ändringar i jakttiderna för hjortdjur

Fredningstiderna för hjortdjur ändrades under sommaren genom en jaktförordning. Jakttiden för älg och vitsvanshjort förlängdes med två veckor i slutet av jaktperioden.

Älgjakten under tiden 1-15 januari och jakten på vitsvanshjort under tiden 1-15 februari är dock tillåten endast utan hund. Användning av hund för sök efter skadade djur är dock tillåten under båda tidsperioderna.