P037575 337371
Agrarkommissionär Phil Hogan lovar mesta möjliga flexibilitet för att stöda EU-jordbruket efter den svåra sommaren.
Jordbruk EU Marknad

Fler förenklade regler ska lindra torkans följder

EU-kommissionen lovar nya åtgärder för att lindra jordbrukets problem efter sommarens torka. Framför allt handlar det om mer flexibilitet och undantag för vissa CAP-regler. Frågan tas också upp på månadens ministermöte inom kort.

Kommissionen har redan börjat gå igenom de redogörelser över torkans konsekvenser som medlemsländerna fick i uppdrag att lämna in före utgången av augusti. Förslagen ska också beaktas i beredningen av CAP-reformen.

Senaste vecka tillkännagav agrarkommissionär Phil Hogan nya undantagsåtgärder som huvudsakligen gäller förgröningen. Han lovade att upprätthålla löpande kontakt med ministrarna i de berörda medlemsländerna för att höra deras åsikter.

Hogan berömde samtidigt medlemsländerna för snabba reaktioner och nationella insatser för att stöda sin jordbrukssektor efter den svåra sommaren. Han lovade på kommissionens vägnar möjligast flexibla regler inom ramen för jordbrukspolitikens bestämmelser.

Nya undantag i förgröningen

Hogan preciserade åtgärderna som ska förbättra producenternas möjligheter att trygga tillgången på djurfoder. Kommissionen tillåter flera nya undantag från de gällande reglerna för förgröningen.

Kommissionen vill bland annat tillåta vinterkulturer som normalt sås på hösten för skörd eller bete som fånggrödor. Enligt gällande bestämmelser är det i normala fall förbjudet. Förutsättningen är att kulturerna används för foder- eller betesproduktion.

Likaså får fånggrödor sås som rena kulturer om de är avsedda för foder- eller betesproduktion. Enligt de ordinarie reglerna måste sådden bestå av blandningar av olika grödor.

Det går också att förkorta minimiperioden på åtta veckor för fånggrödor, så att producenten ska hinna så sina höstgrödor i tid efter fånggrödorna. Kommissionen lade dessutom officiellt fram det redan kända förslaget om högre förskott.

Enligt detta kan producenten erhålla upp till 70 procent av direktstödet och 85 procent av stödet för landsbygdsutvecklingen från och med mitten av oktober. Avsikten är att förbättra gårdarnas kassaflöde.

Förslagen är ett tillägg till det paket som presenterades för en månad sedan. Undantagen måste ännu godkännas formellt, vilket sker i slutet av september. Paketet kommer att gälla retroaktivt, framhåller kommissionen.