Livet på landet

Fiskevårdsavgiften ska betalas
fram till att man fyller 70 år

Övre åldersgränsen för att avlägga fiskevårdsavgift höjs från nuvarande 64 år till 69 år från och med den 1.1.2024 meddelar Centralförbundet för Fiskerihushållning.

På Centralförbundet för Fiskerihushållning är man nöjd över ändringen. Fiskevårdsavgiftsmedlen används för att planera och verkställa fiskevård, rådgivningstjänster, fiskeövervakning, samt fiskeriområdes- och delägarlagsverksamhet.

Övre åldersgränsen för att avlägga fiskevårdsavgift ändras alltså från nuvarande 64 år till 69 år. Förändringen genomförs så, att de som redan har uppnått befrielse att avlägga fiskevårdsavgiften före lagändringen bibehåller den rättigheten.

– Arbetsgruppen som beredde den nuvarande lagen om fiske föreslog i tiderna att alla 18 år fyllda skulle betala fiskevårdsavgift. En höjning av övre åldersgränsen med fem år är ett steg i denna riktning, konstaterar Vesa Karttunen, verksamhetsledare på Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Enligt lag om fiske är mete, pilkfiske och fiske med strömmingshäckla avgiftsfria allmänna fiskerättigheter för alla. De 18-69-åringar som utövar annat fiske än detta ska betala fiskevårdsavgift. Fiskevårdsavgiften är 6 euro för ett dygn, 16 euro för sju dygn och 47 euro för ett helt kalenderår. Fiskevårdsavgiften berättigar till fiske med ett spö och ett drag.

Mängden influtna fiskevårdsavgifter har legat på en mycket lägre nivå än vad man hade uppskattat då lagen om fiske förnyades år 2015. Fiskevårdsavgifterna används för att planera och verkställa fiskevård, rådgivningstjänster, fiskeövervakning, samt fiskeriområdes- och delägarlagsverksamhet.

Inom branschen har man länge varit orolig över utvecklingen där Finlands åldrande befolkningsstruktur leder till att allt färre fiskare är skyldiga att betala för sitt fiske samtidigt som betalarbasen smalnar av. Jord- och skogsbruksministeriet har räknat ut att höjningen av åldersgränsen ökar de årliga intäkterna med cirka en miljon euro.