Livet på landet

Finlands viltcentrals avgifter
för dispenser, licenser
och tillstånd sänks

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat en förordning om avgifterna 2024 och 2025 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter. Genom förordningen sänks de avgifter som viltcentralen tar ut för sina beslut. Avgifterna för jaktvårdsföreningarna förblir oförändrade.

De avgifter som tas ut för Finlands viltcentrals prestationer sänks i fråga om vissa dispens-, licens- och tillståndsbeslut, eftersom kostnaderna för behandlingen av dem har minskats med hjälp av den elektroniska tjänsten för tillståndsansökning Oma riista.

Den avgift som tas ut för beslut om jaktlicens för hjortdjur sänktes från 140 euro till 110 euro och den avgift som tas ut för andra beslut om jaktlicenser sänktes från 160 euro till 140 euro. Årligen fattas cirka 2.000 beslut som gäller hjortdjur. Utöver den avgift som tas ut för beslut om jaktlicens ska en separat jaktlicensavgift betalas för varje fällt hjortdjur.

Finlands viltcentral kan bevilja dispens från skyldigheten att hålla hundar kopplade när hundprov anordnas eller hundar dresseras. Den avgift som tas ut för dessa dispensbeslut sänktes från 100 euro till 70 euro.

Finlands viltcentral kan dessutom bevilja dispens från bestämmelserna om begränsning av användning av motorfordon och bestämmelserna om transport av jaktvapen när sökanden är permanent eller långvarigt rörelsehämmad. Avgiften för dessa dispensbeslut sänktes från 130 euro till 80 euro.