P019180000401
Olivolja är ett lätt plagierat objekt. Bedrägerierna kan riskera både livsmedelssäkerheten och den inre marknadens funktion. FOTO: EU
Jordbruk EU Marknad

Finland vill skärpa åtgärder
mot kriminell mathantering

Bedrägerierna inom livsmedelssektorn är ett växande problem i EU-länderna. På sitt sista rådsmöte för jordbruket lyfte ordförandelandet Finland upp behovet att bekämpa otyget. De samlade ministrarna stödde enhälligt initiativet.

De finländska rådslutsatserna antogs enhälligt på ministermötet. Texten har beretts på initiativ av det finländska ordförandeskapet och EU-veterinärerna. Bedrägerierna kan riskera både livsmedelssäkerheten och den inre marknadens funktion.

Bedrägerier i livsmedelskedjan är allvarliga, eftersom de ofta är kopplade till andra former av brottslighet, inte minst den organiserade kriminaliteten. Risken att åka fast är liten, vinsterna är ofta höga, medan straffen för det mesta är blygsamma.

Ministrarna samtyckte till behovet av ett förstärkt samarbete, både inom EU och på det internationella planet. De betonade vikten av mer förebyggande arbete förebygga för att utreda livsmedelsbedrägerier och identifiera potentiella risker.

Ett snabbt och effektivt informationsutbyte mellan medlemsländerna och kommissionen är nödvändigt för bekämpning och utredning av bedrägerier. Nya metoder måste utvecklas och tas i bruk för att effektivera kampen mot livsmedelsbedrägerier.

Ministrarna uppmanar EU-kommissionen att analysera EU-strukturerna för bekämpning och utredning av bedrägerier i livsmedelskedjan. Därmed underlättas bedömningen av situationen och behovet av reformer.

Den nya kontrollförordningen för livsmedelskedjan gör det möjligt att ta i bruk nya metoder för att förebygga och utreda bedrägerierna. Det är viktigt att alla tänkbara metoder börjar användas fullt ut, understryker jordbruksministrarna.

Lyckligare djur tryggar matsäkerheten

Djurskyddet måste stärkas med hjälp av nya lagar, kräver ministrarna i en annan rådslutsats i anslutning till måndagens möte. Slutsatserna baserar sig på resultaten av en finländsk enkät till medlemsländerna.

Initiativet har beretts i en arbetsgrupp med representanter för EU:s veterinärmyndigheter. Förhoppningen är att den nya kommissionen ska ta upp idéerna i planeringen och genomförandet av sitt arbetsprogram.

Initiativet konstaterar att djurens välbefinnande är en central faktor inom uthållig boskapsuppfödning. Därmed förbättras djurens hälsa, vilket minskar behovet av antibiotika. Detta motverkar risken för antibiotikaresistens.

Producenterna har en avgörande roll för att främja djurens välbefinnande. Flera medlemsländer har redan infört frivilliga program för att förbättra djurens välbefinnande. Det är bra, men fler gemensamma program behövs inom EU, anser ministrarna.

Rådet efterlyser en reform av EU:s lagstiftning om djurs välbefinnande utifrån de senaste vetenskapliga rönen och medlemsländernas erfarenheter. Detta gäller särskilt långa transporter av levande djur.

Detta skulle förbättra djurens välbefinnande och bidra till att förenhetliga metoderna inom hela branschen. Transporterna borde inriktas på kött i stället för levande boskap, sammanfattar ministrarna. Det motsvarar också konsumenternas uppfattning.

Läs också:
NYA AGRARKOMMISSIONÄREN LOVAR MER RESURSER TILL JORDBRUKET