Jordbruk EU

Finland förespråkar i
veckans ministerrådsmöte en
ändring av vargens skyddsstatus

I december publicerade EU-kommissionen slutsatserna från en utredning av vargstammens behov av skydd. Kommissionen föreslår en lindring av skyddet av varg. Finland lyfter fram frågan i rådet för jordbruk och fiske den 23 januari, uppger Jord- och skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.

På agendan för Europeiska unionens råd för jordbruk och fiske står ett informationsärende (AOB) om stora rovdjur som Finland har förberett. Finland vill genom sitt ställningstagande stödja kommissionens initiativ om att ändra vargens skyddsstatus enligt Bernkonventionen från en strikt skyddad art (bilaga II) till en skyddad art (bilaga III), och uppmuntra till motsvarande ändringar i bilagorna till habitatdirektivet.

Förslaget till ändring av vargens skyddsstatus motiveras med att vargstammen utvecklats i en positiv riktning. Vargstammen i Europa har blivit starkare och spritt sig till nya områden. Finlands informationsärende stöds av Sverige, Österrike, Lettland, Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Italien och Grekland.

Finland vill också lyfta fram andra stora rovdjur som i likhet med vargen har starka bestånd och en gynnsam bevarandestatus. I Finland har björn- och lodjursbestånden mångdubblats sedan Finland gick med i EU och har i många år haft en gynnsam bevarandestatus. Trots detta har dispensförfarandena för jakt skärpts under de senaste åren. Särskilt i fråga om björn är det viktigt att ändra skyddsstatusen för att kunna kontrollera stammen och bevara artens naturliga människoskygghet.

– Kommissionens initiativ för att ändra vargens skyddsstatus är mycket välkommet och har vårt fulla stöd. Bilagorna till habitatdirektivet har inte uppdaterats en enda gång under Finlands EU-medlemskap, trots att de stora rovdjursbestånden har blivit avsevärt större. Finländska intressegrupper besvarade under hösten flitigt kommissionens enkät om vargsituationen, vilket för sin del övertygade kommissionen om behovet av förändring. Vi fortsätter nu detta påverkansarbete i rådet, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah. 

EU:s jordbruksministrar sammanträder i Bryssel den 23 januari i det första mötet under Belgiens ordförandeskap i rådet för jordbruk och fiske.  I jordbruks- och fiskerådet diskuteras också kommissionens förslag till förordning om övervakning av skogarnas tillstånd i EU som offentliggjordes på hösten.

Dessutom kommer rådet att vid sitt möte att diskutera Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyens initiativ om att föra en strategisk dialog om det europeiska jordbrukets framtid.