Jordbruk EU Landsbygdsnäringar

Finland föreslår ändringar
i landsbygdsprogrammet

Övervakningskommittén för det nuvarande landsbygdsutvecklingsprogrammet i Fastlandsfinland har godkänt några förslag till ändringar i programmet. Ändringarna skickas till EU-kommissionen i januari för behandling. Genom ändringarna anpassas verksamheten till de återstående budgetramarna för 2020.

Miljöersättningarna får mer finansiering, men samtidigt måste innehållet i åtgärderna anpassas till de tillgängliga medlen. Avgränsningarna har gjorts så att åtgärdernas effekter inte ska försämras betydligt.

Även investeringarna inom jordbruket får mer finansiering. Finansiering överförs från åtgärder där inte alla medel använts.

Nya förbindelser eller avtal som gäller miljöersättningar ingås inte 2020. De förbindelser och avtal som inleddes 2015 förlängs med ett år. Förbindelser som inletts senare fortsätter till utgången av den femåriga avtalsperioden eller upphör senast när åtgärderna under den följande finansieringsperioden inleds.

Inte nya ekoavtal eller tilläggsareal i vår

Vid övervakningskommitténs möte lyftes det också fram att det våren 2019 inte är möjligt att ansöka om nya förbindelser om ekologisk produktion och inte heller om tilläggsareal till ekologisk produktion, med undantag av nyskiften.

Det är dock möjligt för en växtodlingslägenhet som uppfyller villkoren för förbindelse om ekologisk produktion att ändra till husdjurslägenhet.

Genomförandet har framskridit bra

Enligt övervakningskommittén har genomförandet av landsbygdsprogrammet framskridit bra. Finland har utnyttjat EU-medel via landsbygdsprogrammet på ett effektivt sätt och ligger bland EU-ländernas främsta led när det gäller genomförandet av programmet.

I fråga om landsbygdsprogrammet har för närvarande 78 procent av budgetramen bundits upp och 58 procent utbetalats.

Åtgärder inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för Fastlandsfinland 2014-2020 finansieras med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och med nationella medel. Ur programmets medel beviljas under åren 2014-2020 över åtta miljarder euro för åtgärder som förbättrar miljöns tillstånd, främjar näringar och sysselsättning samt skapar möjligheter för fritidsaktiviteter och annan aktiv verksamhet på landsbygden.