Ffd Dec23 1
Projektpartners från Etiopien bekantar sig med den finländska skogsindustrin. FOTO:FFD
Tema

FFD:s projekt stärker ungas
kunskap i hållbart skogsbruk
och utvecklingssamarbete

Skogar är viktiga för hela mänsklighetens välbefinnande. I Finland är vi väl medvetna om vikten av hållbart skogsbruk, och vi månar om skogen – det gröna guldet. Utöver alla produkter och tjänster skogen erbjuder, är den är en viktig del av identiteten för många finländare. Men hur ser hållbart skogsbruk ut ur ett globalt perspektiv?

Skogsbruksexpertis spelar en viktig roll när det gäller att tänka på tillståndet för våra skogar i framtiden och deras användning. För att öka både medvetenheten och kunskapen om skogar, skogsexpertisens roll och hållbar utveckling ytterligare bland unga finländare genomför Food and Forest Development Finland – FFD projektet ”Skogar och hållbar utveckling” inom Finland 2023-2024 i samarbete med Finska Forstföreningen.

Inom projektet erbjuds finländska mellanstadie- och gymnasieelever samt studerande inom skogsbruk olika typer av material om skogars tillstånd och dess betydelse för människor i olika delar av världen. I projektet uppmuntras också unga att själva agera för att öka medvetenheten, till exempel genom workshops och framställning av olika material.

Ffd Dec23 2
Rekreation och välmående är ett av skogens ekosystemtjänster. FOTO: Vilma Issakainen

Nord-syd-dialog

Projektet har ett starkt globalt perspektiv, och ämnar stärka unga människors positiva och aktiva inställning till internationella utvecklingsfrågor. Modeller för olika typer av samarbete presenteras och genomförs, till exempel utbyter Lempäälä gymnasiums klimatgrupp information om klimatförändringen med en grupp unga producenter i Tanzania via bland annat videohälsningar.

Genom denna nord-syd-dialog utbyts på ett konkret sätt erfarenheter och ökar medvetenheten om klimatförändringens effekter på människors vardag.

Projektets perspektiv sträcker sig från hållbart nyttjande av skogar och naturresurser till inkludering av olika grupper av människor, jämställdhet och anpassning till klimatförändringar genom skogsexpertis i olika delar av världen. Ett av huvudmålen med projektet är att integrera en global frågan till att bli en permanent del av den nationella Skogsnöten som årligen når cirka 20.000 mellanstadieelever i Finland.

Ffd Dec23 3
Förutom trä och alla de produkter som kan utvinnas ur trä, ger skogen oss mat i form av jaktmöjligheter, bär och svamp. Svampplockning är för många också ett sätt att varva ner och njuta av skogens rekreationskraft. FOTO: Sari Karesvuori

Globala utbildningsmaterialpaket

För att mellanstadielärare ska få bättre förutsättningar att hantera globala skogs- och utvecklingsfrågor ur olika perspektiv tar projektet fram totalt tre globala utbildningsmaterialpaket. Det första materialpaketet, "Hur mår världens skogar?", ger en allmän översikt över världens skogar. Materialet, som finns på både svenska och finska och innefattar en videoföreläsning och en presentation, publicerades i november 2023 och är fritt tillgängligt på projektets hemsida.

I videoföreläsningen berättar en skogsexpert om skogarnas betydelse för hela mänsklighetens välbefinnande, förändringarna i skogarna förr och nu, i Finland och globalt, och orsakerna till dessa förändringar. Materialet undersöker också utmaningarna och möjligheterna med ett hållbart nyttjande av skog ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv – hållbar användning av skogar och hållbart utnyttjande av skogarnas naturresurser, och hur påverkar vår egen konsumtion användningen av skogar och naturresurser globalt.

Projektet kommer att publicera ytterligare två globala utbildningsmaterial med olika teman under 2024. Utöver materialpaketen genomför projektet workshops och gästföreläsningar vid olika läroanstalter i samarbete med skogsexperter.

Mer information om projektet och det första globala utbildningsmaterialet finns nu tillgängligt på FFD:s hemsida www.ffd.fi. Projektet stöds finansiellt av Utrikesministeriet. Skribenterna här fungerar som projektkoordinator för Skogar och hållbar utveckling-projektet respektive jordbruks- och jämställdhetsexpert på FFD.

Janita Jamalainen
Jenny Öhman