Far Zoonoser Enkat
QR-koden länkar till enkäten som riktar sig till alla fårägare.
Tema

Fårens zoonoser undersöks
i omfattande projekt

Projektet LammasLaidun tar fram information om zoonoser som förekommer hos får. Zoonoser är bakterier och parasiter som smittar mellan djur och människa. Inom projektet utreder man förekomsten av zoonoser i inhemska får och på fårens betesmarker.

Forskningen är tredelad. I den första delen kartläggs fårgårdarnas betespraxis och utmaningar som hör ihop med betesgången med hjälp av en enkät. Enkäten riktar sig till alla finländska fårägare och har nyligen öppnats på nätadressen https://link.webropolsurveys.com/s/ELTDKlammaslaidunkysely2022. QR-koden här intill länkar också till enkäten.

Enkäten tar ungefär 15 minuter att besvara, språkalternativen är svenska och finska. Enkäten kan besvaras före 15.12.2022.

I forskningens andra del samlas träckprov anonymt från inhemska fårslakterier för att kartlägga förekomsten av zoonoser.

Den tredje delen sker i samarbete med ett tjugotal fårgårdar runt i landet. Här kartläggs förekomsten av zoonotiska bakterier och parasiter i får både under fårens innegångsperiod och under betestiden. Som bäst söker projektet efter fårgårdar att samarbeta med.

Projektet genomförs åren 2022-2025 av Helsingfors universitets veterinärmedicinska fakultet och Livsmedelsverket med finansiering av jord- och skogsbruksministeriet, gårdsbrukets utvecklingsfond. Med hjälp av den information som projektet tar fram får fårbranschens aktörer ny information zoonotiska hälsoriskers omfattning, och om hur det är möjligt att hantera dessa risker på betesmarkerna.

Far Zoonoser Kontakt
QR-koden länkar till kontaktblanketten för intresse att ställa upp som en av samarbetsgårdarna. Här kan man även anmäla intresse för att få ytterligare uppgifter om forskningsprojektet.