Jordbruk

EU:s totalförbud av
neonikotinoider ”en stor
överraskning för alla”

Ett domslut i EU-domstolen har lett till ett totalförbud mot användning av neonikotinoider som betningsmedel, och gjort dispenser lagstridiga. Beslutet har i ett slag förändrat situationen i Finland, och nu utreds konsekvenserna för det finländska jordbruket.

– Det som är helt klart är att EU-domstolens beslut är något vi får leva enligt i fortsättningen. Från och med nu kommer det inte att vara möjligt att ge dispens för sådana växtskyddsmedel som innehåller verksamma ämnen som är förbjudna av kommissionen.

Det konstaterar Tove Jern som är ledande sakkunnig på jord- och skogsbruksministeriet.

– Hittills har vi tolkat artikel 53 i växtskyddsmedelsförordningen gällande dispenser som så att dispens kan ges åt vilket verksamt ämne som helst. Det nya beslutet begränsar dispensmöjligheten.

Dispenserna blir lagstridiga

Enligt Jern går det också i fortsättningen att ge dispens även om det verksamma ämnet inte är godkänt, men om det finns EU-lagstiftning som tydligt och klart begränsar eller förbjuder användningen av ett specifikt verksamt ämne kan dispens inte längre beviljas för betning av utsäde.

– Jag måste ändå påpeka att det här är en första tolkning. Noggrannare besked är på väg.

Enligt Jern har dispenserna hittills baserat sig på en giltig tolkning av regelverket.

Den europeiska livsmedelsmyndigheten Efsa har tidigare på uppdrag av EU-kommissionen sett över dispenserna och de bakomliggande motiveringarna. Efsa granskades också Finlands dispenser för betning av sockerbetsutsäde med neonikotinoider.

– Då hade Efsa ingenting att anmärka på vilket betyder att finska myndigheter hittills fungerat enligt det som ansetts vara gällande regler. Så det här domslutet kom som en ganska stor överraskning för alla.

Nytolkning av växtskyddsmedelsförordningen

Domstolsbeslutet baserade sig i grunden på omtolkningar av tidigare förordningar och förbud. Enligt artikel 53 i EU:s växtskyddsmedelsförordning tillåts dispenser genom undantag till artikel 28 som gäller produktgodkännande.

– Men domstolen har benat vidare i förordningen och sett att man med grund i några andra artiklar kan begränsa användningen av vissa växtskyddsmedel. De har helt enkelt läst förordningen annorlunda än vad vi har gjort hittills, berättar Jern.

Kommissionen begränsade redan 2018 kraftigt användningen av vissa neonikotinoider. Med hänvisning till det här förbudsbeslutet konstaterade domstolen att artikel 53 inte ger ett undantag från de övriga artiklar som utgjorde grunden för kommissionens förbud av neonikotinoider.

Domstolen betonade även att de allmänna principerna för ett integrerat växtskydd stipulerar att jordbrukaren måste pröva alternativa metoder innan kemiska växtskyddsmedel får användas, vilket dock passar dåligt ihop med det faktum att betningsmedel ofta används i förebyggande syfte.

– Därför har den allmänna tolkningen varit att ett betningsmedel är bra i vissa situationer trots att det inte följer de allmänna principerna för integrerat växtskydd. Det här är med facit i hand en brist i själva principerna.

Nya alternativ behövs

Säkerhets- och kemiaklieverket Tukes utreder för tillfället hur de skall hantera beslut som redan är fattade – dispenser som redan är i kraft.

Här blir undantagstillståndet som berör betning av det sockerbetsutsäde som skall sås kommande vår det stora frågetecknet.

Det står klart att situationen väsentligen förändrats, och att alternativ till neonikotinoider måste utvecklas. Jern påpekar att det i sista hand behövs en lösning som är entydig och långvarig.

– Dispenser är ju tänkta som lösningar i nödsituationer. Nu har samma dispenser sökts – och beviljats – flera år i sträck, vilket är ett system som inte kan fortsätta. Vi behöver hitta ett bra nytt alternativ som skulle kunna få ett klart och entydigt godkännande på EU-nivå.