Be4 B2 D75 A3 A9 7 B43 B7 Ab 63241 Bc5 E882
Det brådskar med direktivet mot ojusta affärsmetoder, anser österrikaren Elisabeth Köstinger som leder rådet fram till årsskiftet.
Jordbruk EU Marknad

EU:s medlemsländer är
misstrogna mot förenkling

EU-kommissionens förslag till en förenkling av nya CAP riskerar att i stället öka byråkratin. Det befarar flera medlemsländer som uttryckte sin misstro på veckans jordbruksministermöte i Bryssel.

Arbetet med CAP-reformen har löpt snabbt under Österrikes ordförandeskap. Österrikes jordbruksminister Elisabeth Köstinger gav en lägesrapport om den så kallade horisontella förordningen om CAP-kontroller och förslagen till marknadsordningar.

Diskussionerna kretsade kring förslagen att förenkla kontroller, förvaltning och finansiering av CAP. En majoritet av medlemsländerna befarar en betungande rapportering till Bryssel om kommissionen får som den vill. Kravet på täta rapporter borde glesas ut.

Håller fast vid årliga rapporter

Agrarkommissionär Phil Hogan föreföll överraskad av medlemsländernas kritik mot kommissionens reformplaner. Han hoppades att EU-institutionerna ännu kan ta en konstruktiv debatt om meningsskiljaktigheterna för att röja dem ur världen.

Enligt Hogans tolkning är problemet inte kommissionens nya, resultatorienterade modell med starkt förenklade bestämmelser. Kommissionen vill de facto lämna bort detaljerade och ofta kritiserade regler om måtten på häckar eller liknande småaktigheter.

Misstankarna riktar sig mer mot själva implementeringen av den nya modellen menade Hogan, som lovade att göra jobbet möjligast lätt för förvaltningarna. Antalet indikatorer ska halveras och de nationella kontrollerna förenklas.

Hogan vill ändå hålla fast vid de årliga rapporterna, som inte är avsedda att hota medlemsländerna med sanktioner. I stället ska rapporterna underlätta nödvändiga justeringar utan onödig fördröjning.

Skyddsnäten reagerar långsamt

Medlemsländerna var i stort sett eniga om att marknadsordningarna inte borde förändras i någon högre grad. Det nuvarande skyddsnätet som består av intervention och privat lagring är nödvändigt.

Några ministrar ansåg att de nuvarande marknadsinstrumenten är för långsamma. Då en kris uppstår, dröjer det för länge innan åtgärderna börjar hjälpa. En ny krisreserv kunde lösa problemet men i så fall borde den inte finansieras av jordbrukarna själva.

Kommissionen gav dessutom en överblick av marknadssituationen för de vanligaste jordbruksprodukterna. Enligt kommissionen är situationen stabil, fastän det finns vissa orosmoln inom boskapssektorn.

Situationen på sockermarknaden är också svår efter avvecklingen av kvoterna. För närvarande ser kommissionen i alla fall inget behov av några specifika marknadsåtgärder. De flesta delegationer var eniga om detta.

Inget skydd för livsmedelskoncerner

Rådets ordförande Elisabeth Köstinger diskuterade före mötet också de kommande reglerna för ojusta affärsmetoder med ordföranden för EU-parlamentets jordbruksutskott, italienaren Paolo De Castro.

Båda parter understryker att frågan borde få ett snabbt avgörande. De anser att producenter som levererar varor av hög kvalitet också ska ha rätt till en skälig ersättning för ifrågavarande mervärde.

Producenterna ska också i framtiden få agera inom producentsammanslutningar. En majoritet av medlemsländerna anser dessutom att stora livsmedelskoncerner inte borde få anspråk på det lagstadgade skyddet.

De klarar sig nog på egen hand, menade Köstinger. Hon är enig med De Castro om att det nu brådskar med tidtabellen. Rådet, parlamentet och kommissionen strävar till en lösning inom detta år, försäkrade De Castro efter samtalet.