273202846 376226940980528 5793969422765234310 N
Österrikiska Simone Schmiedtbauer (EPP), som varit ansvarig rapportör för betänkandet i Europaparlamentets jordbruksutskott, sammanfattade debatten med att konstatera att det fanns en stor samstämmighet bland Europaparlamentets ledamöter att vilja utöka den ekologiska jordbrukssektorn.
Jordbruk EU

Europaparlamentet röstade
för ekologisk handlingsplan

Förra veckan vecka var Europaparlamentet i Strasbourg för plenarsession och beslutade om sin position kring handlingsplanen för ekologiskt jordbruk. Dessutom har EU-kommissionen presenterat offentliga samråd om nya förädlingstekniker och om hållbara livsmedelssystem.

Vid förra veckans plenarsession i Strasbourg antog Europaparlamentet sitt betänkande kring EU-kommissionens handlingsplan för ekologiskt jordbruk. Parlamentet vill bland annat se en konsekvensanalys kring det mål i Farm to Fork, EU:s strategi för en hållbar livsmedelskedja, som vill att 25 procent av EU:s jordbruksmark ska vara ekologiskt brukad till 2030, uppger LRF i sitt nyhetsbrev Brysselnytt.

Dessutom understryker de att andelen ekologiskt brukad areal varierar mycket mellan medlemsstaterna, och att detta måste reflekteras i handlingsplanen. De vill även att åtgärder från EU:s sida bör fokusera på att stötta de stater med lägst andel ekologiskt brukad areal.

Under debatten uttryckte parlamentsledamöter från samtliga partigrupper att de var nöjda med förslaget, som de menade skulle bidra till en hållbar utveckling av det europeiska ekologiska jordbruket. Österrikiska Simone Schmiedtbauer (EPP), som varit ansvarig rapportör för betänkandet i Europaparlamentets jordbruksutskott, sammanfattade debatten med att konstatera att det fanns en stor samstämmighet bland Europaparlamentets ledamöter att vilja utöka den ekologiska jordbrukssektorn.

För att göra detta krävs en marknadsdriven approach, där utbud och efterfrågan ökar på samma gång, menade hon. Förslaget antogs och blir nu Europaparlamentets inspel till EU-kommissionens fortsatta arbete med det europeiska ekologiska jordbruket.

Copa-Cogeca, EU:s paraplyorganisation för lantbruksorganisationer och kooperativ, välkomnar Europaparlamentets beslut och menar att det stödjer en marknadsdriven övergång mot ekologiskt jordbruk och på samma gång stöttar utvecklingen av ny teknik förenlig med ekologisk produktion.

Offentligt samråd kring nya gentekniker

Sent i förra veckan presenterade EU-kommissionen två olika offentliga samråd. Offentliga samråd är en tidsperiod på två månader då EU:s medborgare, intressenter i de aktuella frågorna, samt nationella myndigheter ges chans att komma med synpunkter på kommande regelverk.

Det första förslaget som lagts fram för offentligt samråd berör NGT, nya gentekniker för växtförädling, såsom CRISPR/Cas9-metoden. NGT-tekniker omfattas i dag av GMO-lagstiftningen, vilket innebär att de är strikt reglerade, och endast ett fåtal är tillåtna på EU:s marknad.

Dock finns det betydande olikheter mellan de två typerna av tekniker, många former av NGT tillför exempelvis inget nytt genetiskt material, vilket GMO-tekniker gör, och därför håller nu ett separat regelverk för NGT på att utarbetas.

EU-kommissionen vill med det offentliga samrådet ta in synpunkter på hur ny innovation kan tänkas påverka handelns och konsumenternas syn på vad som anses vara säkra livsmedel. EU-kommissionen väntas presentera ett förslag till förordning i frågan under det andra kvartalet 2023.

Även ett nytt initiativ från EU-kommissionen, rörande framarbetandet av ett mer hållbart livsmedelssystem i EU, lades fram för offentligt samråd i förra veckan. EU-kommissionen presenterade 2020 en färdplan för framtagandet av ett förslag till förordning kring detta, vars syfte kommer vara att fastställa allmänna principer och mål för att öka hållbarhetsaspekterna hos samtliga aktörer inom EU:s livsmedelssystem.

Bland annat kommer EU-kommissionen inom ramen för detta initiativ klargöra vilket ansvar de olika aktörerna inom livsmedelskedjan har i hållbarhetsarbetet med en produkt, samt etablera minimikrav på hållbarhet inom offentlig upphandling. Ett förslag till förordning väntas presenteras under fjärde kvartalet 2023 och EU-kommissionen vill genom samrådet få in synpunkter på hur denna skulle kunna påverka marknadsaktörer och individer.