Basf Csm 1030 More Efficient Agriculture D F364159Be8
En majoritet i EU-parlamentet förordar den gröna gentekniken NGT. FOTO: BASF
Jordbruk EU

EU-parlamentet stöder regler
för en ny och grönare genteknik

EU-parlamentet har antagit en positiv ståndpunkt till EU-kommissionens förslag till ny genomisk teknik (NGT) som förändrar organismernas genetiska material. Parlamentet är nu redo att inleda förhandlingar med medlemsländerna.

Omröstningen i parlamentet resulterade i 307 röster för, 263 röster emot och 41 nedlagda röster. Därmed är parlamentet redo att inleda förhandlingar om NGT med medlemsländerna. Målet är ett hållbarart och motståndskraftigt livsmedelssystem.

Parlamentet vill nå målet genom utveckling av bättre växtsorter som är klimattåliga och beständiga mot skadedjur. Andra fördelar förväntas i form av högre avkastning eller ett minskat behov av gödsel- och bekämpningsmedel.

Två kategorier

I dagsläget gäller samma regler för växter som tagits fram med ny genomisk teknik (NGT-växter) och genetiskt modifierade organismer (GMO).

NGT-växter delas enligt förslaget in i två kategorier med olika regler. Den första kategorin gäller växter som kan anses vara likvärdiga med traditionella växter (kategori 1). De kan undantas från regler som specifikt gäller genmodifierade växter, medan övriga växter (kategori 2) ska följa striktare regler.

Parlamentet vill behålla den obligatoriska märkningen av produkter med både NGT 1- och NGT 2-växter. Växter som odlas med ny genomisk teknik ska även i fortsättningen vara förbjudna inom ekoproduktionen, eftersom mer forskning behövs på området.

När det gäller NGT-växter i kategori 1 vill parlamentarikerna uppdatera reglerna som föreskriver hur ändringar av en växt ska genomföras för att den ska betraktas som likställd med traditionella växter.

Parlamentet vill i stort sett bibehålla likvärdiga bestämmelser för växter som skulle gälla i kategori 2 för genmodifierade växter. Detta gäller också för tillståndsförfaranden. Dessa regler är i dag bland de strängaste i världen.

Parlamentet vill dessutom påskynda förfarandet för riskbedömning i kategori 2 för att skapa ett mer hållbart livsmedelssystem.

Parlamentarikerna betonar att den så kallade försiktighetsprincipen ska respekteras.

Förbud mot patent på NGT

Parlamentet vill totalförbjuda patent på NGT-växter, NGT-växtmaterial, delar av NGT-växter, genetisk information och motsvarande processegenskaper. Syftet är att undvika juridisk osäkerhet, ökade kostnader och ett beroende för jordbrukare.

Parlamentet efterlyser därutöver en rapport om patenteringens inverkan på förädlarnas och jordbrukarnas tillgång till ett rikhaltigt växtförökningsmaterial. Ett lagförslag som uppdaterar EU:s regler om immateriella rättigheter i denna fråga vore också önskvärt.

Efter omröstningen framhöll den svenska moderaten och föredraganden Jessica Polfjärd ny genomisk teknik är viktig för att stärka Europas livsmedelstrygghet och skapa ett grönare jordbruk.

De nya reglerna gör det möjligt att ta fram bättre växtsorter som garanterar högre avkastning, är klimattåliga och använder mindre gödsel och bekämpningsmedel. Polfjärd hoppas att de nya reglerna kan antas före EU-valet.