B5691 C94 2 C46 3 F43 B9 Ce 94 Cf589 C315 F 1
EU-ländernas jordbruksministrar utbytte som vanligt åsikter via videokonferens under ledning av Kroatiens jordbruksminister Marija Vučković. FOTO: EU
Jordbruk Skogsbruk EU

EU-länderna misstror
kommissionens miljöplaner

EU-kommissionens nya strategier för klimat och miljö stöter på misstroende hos medlemsländernas jordbruksministrar. De efterlyser framför allt klara och tydliga besked om produktion och inkomster.

Det kom tydligt fram vid de europeiska jordbruksministrarnas videokonferens på måndagen. Ministrarna betraktade de nya EU-idéerna som överdrivna och uppmanade kommissionen att beakta realiteterna.

Detta gäller framför allt de talrika kraven i livsmedelsstrategin Farm to Fork och biodiversiteten. Om planerna omsätts i praktiken, kan EU:s livsmedelsförsörjning hamna i konkreta svårigheter.

Ministrarna efterlyste därför en omfattande konsekvensanalys av hela programmet. Strategiernas följder för jordbrukets konkurrenskraft måste först prövas. Först därefter kan strategierna omsättas i lagstiftning.

Kommissionens strategier syftar till att en mer uthållig livsmedelsproduktion som inte hotar den biologiska mångfalden. Kommissionen vill bland annat minska användningen av växtskyddsmedel, antibiotika och gödselmedel.

Olika länder har olika behov

I sitt anförande påpekade jordbruksminister Jari Leppä att Finland har lång erfarenhet av hållbara livsmedelssystem. Användningen av till exempel antibiotika och växtskyddsmedel hör till de lägsta i Europa.

Produktionen av trygga och uthålliga livsmedel är arbetsintensiv. Detta måste beaktas i de nya målen. Kraven får inte vara identiska för alla medlemsländer, eftersom utgångspunkterna varierar.

De nationella strategiska CAP-planerna har en nyckelroll. Kommissionen kommer att ge rekommendationer för de nationella strategiplanerna som ska överensstämma med de gemensamma målen.

Många ministrar anmärkte att medlemsländerna behöver utrymme för mer flexibilitet i planeringen. De nya rekommendationerna får inte heller fördröja arbetet. Den bärande idén är att planeringen ska följa medlemsländernas egna behov, underströk Leppä.

Tysklands jordbruksminister Julia Klöckner ville lyfta fram matsäkerheten som en viktig faktor i den europeiska jordbrukspolitiken vid sidan av miljö- och klimatskyddet. CAP måste bättre än tidigare fokusera på konsumenten.

Miljö-, art- och klimatskydd måste vara ekonomiskt lönsamt för det europeiska jordbruket. Desto viktigare är det att beakta vetenskapliga rön och konsekvensanalyser då de nya åtgärderna skisseras upp, tillade Klöckner.

Diskussion om skogarna

Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski upprepade ännu en gång kommissionens strategier inför ministrarna, som alla deltog i mötet per videokonferens från sina respektive länder.

Strategin Farm to Fork syftar till ett uthålligt livsmedelssystem. Det innebär att matproduktionens negativa påverkningar på miljön ska minimeras. Parallellt ska livsmedelssäkerheten tryggas till ett rimligt pris för konsumenten.

Kommissionens förnyade förslag till långtidsbudget fick ett blandat mottagande av ministrarna. Med en viss lättnad noterades att kommissionen avstår från nedskärningar i jordbruksbudgeten.

De flesta ministrar befarade ändå att budgeten inte räcker för att finansiera en grön omställning av jordbruksproduktionen. Den största oron uttrycktes av de östeuropeiska delegationerna, som befarade ökande ekonomisk belastning och nedlagda gårdar.

Ministrarna diskuterade också skogar. De skogrika länderna betonade att EU:s kommande skogsstrategi måste spela en viktig roll för genomförandet av de skogsrelaterade målen.

Skogspolitiken hör till den nationella beslutanderätten. Den biologiska mångfalden är en del av ett hållbart skogsbruk. Det bästa sättet att främja biologisk mångfald är att beakta alla aspekter av hållbar utveckling, underströk minister Leppä.

Läs också: CAP-förgröningen saknade önskad effekt