Jordbruk EU Globalt Marknad

EU-länderna förespråkar importkvot för USA-nötkött

EU:s medlemsländer är införstådda med kommissionens förslag att tilldela USA en större del av den europeiska importkvoten för nötkött. Det blev klart då frågan denna vecka diskuterades inom ministerrådet.

USA vill öka sin export av hormonfritt nötkött till EU. För ändamålet har EU en särskild importkvot på 45.000 ton nötkött från tredjeländer utanför EU. För närvarande delas kvoten av flera tredjeländer utom USA, bland dem Brasilien och Argentina.

I samband med förhandlingarna med USA om olika alternativ att bilägga handelstvisten med Trump-administrationen, har kommissionen föreslagit att USA skulle tilldelas en större del av den nuvarande kvoten. I praktiken sker det på de övriga exportörernas bekostnad.

Under senare år har en större del av importkvoten tagits över av Argentina, Brasilien, Uruguay och Australien, medan USA har fått svårare att hävda sig i konkurrensen. Nu kräver USA en större andel av kvoten för sig.

För ändamålet måste kommissionen få ett förhandlingsmandat av medlemsländerna. Frågan diskuterades i början av veckan inom ministerrådet för handel. Alla medlemsländer gav sitt samtycke till ändringarna.

Det innebär att USA kommer att förfoga över 35.000 ton av den totala kvoten på 45.000 ton. De övriga köttexporterade länderna måste dela på resterande 10.000 ton och acceptera det nya läget.

Några medlemsländer ville veta hur WTO ställer sig till ändringen men inget enskilt EU-land ställde sig på tvären. EU-kommissionen får officiellt mandatet att omfördela kvoterna i slutet av september. Förändringen uppges inte strida mot WTO-avtalet.

I praktiken tränger USA ut de nuvarande exportländerna, som måste minska sin export av nötkött till EU. Teoretiskt har USA till och med rätt att utnyttja hela kvoten på 45.000 ton om andra länder avstår från sina anspråk.