Jordbruk EU Marknad

EU hjälper producenter som drabbas av torkan

Det blir inga krisstöd ur EU-budgeten för missväxten i Europa. I stället beviljar kommissionen förskott på direktstöd och landsbygdsstöd. Flexiblare bestämmelser för bland annat förgröningen ska också underlätta böndernas situation.

Den ihållande och långvariga torkan i flera EU-länder påverkar kraftigt produktionen av jordbruksgrödor och djurfoder. Situationen kan också inverka på boskapens välbefinnande, konstaterar kommissionen i ett pressmeddelande.

Mindre djurfoder står till förfogande. Bristen på foder och andra produktionsmedel väntas höja prisnivån under året och det återverkar direkt på gårdarnas ekonomi. Utsikterna är allt annat än ljusa.

Agrarkommissionär Phil Hogan är orolig över den långvariga torkan. Han har varit i kontakt med jordbruksministrarna i de drabbade länderna för att diskutera situationen och skapa sig en färsk bild av följderna.

Inga pengar ur EU-kassan

Kompensationer ur EU-kassan är inte aktuella, klargjorde Hogan redan på ministermötet i juli. Han hänvisar till den knappa jordbruksbudgeten. Bryssel har inte ekonomiska resurser att betala ersättningar till jordbruket för skador till följd av torkan.

Kommissionen försöker i stället stöda drabbade jordbrukare med en rad verktyg som inte kostar extra. Högre förskottsbetalningar, undantag från förgröningskraven och statligt stöd går att ordna, säger Hogan.

CAP har inbyggda skyddsnät för jordbrukare som drabbas av oförutsebara händelser. Kommissionen uppmanar alla medlemsländer att fullt ut dra nytta av de verktyg som står till förfogande i jordbrukspolitiken, tillägger Hogan.

EU-kommissionens ekonomiska möjligheter är begränsade till åtgärder som stöder producenternas likviditet. Större förskott ur båda CAP-pelarna kan beviljas för att exempelvis finansiera inköp av foder.

Upp till 70 procent av de årliga direktstöden och 85 procent av utbetalningarna i den andra pelaren kan ställas till förfogande redan i mitten av oktober. Detta ska åtminstone tillfälligt lappa ekonomin hos nödställda producenter.

Flera undantag från förgröningen

Kommissionen har också lättat på reglerna för ekologiska fokusområden. Bland annat tillåts skörd på trädesåkrar för att förbättra fodersituationen. Fler undantag från förgröningskraven kan enligt Hogan bli aktuella, om det finns behov för större flexibilitet.

Enligt de gällande reglerna får statligt stöd beviljas för upp till 80 procent av skador som har förorsakats av torka. Gränsen kan höjas till 90 procent i mindre gynnade områden om bestämda villkor uppfylls.

Inköp av foder kan stödberättigas som materiell skada eller inkomstbortfall. Mindre skador kan också ersättas obyråkratiskt via de-minimis-regleringen. I sådana fall får ett medlemsland stöda en gård med upp till 15.000 euro under tre år.

Inom landsbygdsutvecklingen ger den nuvarande lagstiftningen en rad möjligheter. Om medlemslandet erkänner torkan som en ”naturkatastrof”, kan stöd på upp till 100 procent beviljas för att återställa skador i jordbrukets produktionspotential.

Producenterna kan i vissa fall åberopa exceptionella omständigheter för att frigöras från sina förpliktelser att följa givna regler. Bonden kan till exempel få rätt att använda skyddszoner för foder.

Ett medlemsland kan också stöda sina jordbrukare med hjälp av verktygen för riskhantering. Detta kan till exempel ske via betalningar till ömsesidiga fonder som beviljar ekonomisk ersättning till drabbade producenter.

Medlemsländerna ska leverera data

Kompensation får också beviljas till jordbrukare som förlorar mer än 30 procent av den genomsnittliga årliga inkomsten. Varje medlemsland kan ändra landsbygdsprogrammet en gång per år för att införa någon av ovanstående åtgärder.

EU-kommissionen övervakar kontinuerligt läget med hjälp av satelliter och står i kontinuerlig kontakt med medlemsländerna för att få uppdaterad information om vädrets inverkan på växtligheten.

Informationen ska lämnas in senast den 31 augusti. Detta är viktigt för att kommissionen ska kunna bedöma om tidigare insatser har varit lämpliga och ändamålsenliga. Vid behov kan åtgärderna ändras eller kompletteras med andra verktyg.