Blyforbud Sanke
Förutom ammunition föreslår ECHA-rapporten också förbud mot blysänken för fiske. Här regleras övergångsperioden enligt vikt. FOTO: Richard Lampén
Landsbygdsnäringar Livet på landet

EU föreslår totalförbud mot både
blyammunition och -sänken

Den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA föreslår ett totalförbud mot försäljning och användning av blyammunition inom jakt och sportskytte utomhus. Förbudet motiveras av miljöskäl och borde införas efter en femårig övergångsperiod.

Det är EU-kommissionen som har begärt en bedömning av hälso- och miljörisker i samband med användning av blyammunition. Utredningarna resulterade redan i fjol i ett förbud mot blyhagel i våtmarker.

Myndigheten har fortsatt att granska blyammunitionens miljöpåverkan och föreslår en ytterligare skärpning, som i praktiken betyder ett totalt blyförbud inom jakt. Undantag skulle endast tillåtas under mycket stränga villkor.

Enligt ett pressmeddelande från ECHA borde blyhagel och finkalibrig blyammunition förbjudas under en femårig övergångsperiod. För grovkalibrig kulammunition över 5,6 mm borde övergångstiden inskränkas till 18 månader.

Blysänken för fiske ska bort

Förslaget öppnar möjligheter för starkt begränsade undantag. Blyammunition skulle i fortsättningen bara få användas inom sportskytte om den använda ammunitionen kan tas tillvara. Blyet får inte hamna i miljön.

Förbudet gäller inte militär användning av blyammunition. Polis, tull och liknande myndigheter som utövar säkerhetstjänster berörs inte av begränsningarna. Förbudet gäller inte heller inomhusskytte.

Förutom ammunition föreslår ECHA-rapporten också förbud mot blysänken för fiske. Här regleras övergångsperioden enligt vikt. Lättare sänken under 50 gram får fasas ut inom fem år medan tyngre sänken förbjuds inom tre år.

EU-institutionerna antog redan i slutet av fjolåret ett beslut att förbjuda användningen av blyhagel på våtmarker. Beslutet påverkar Finland i hög grad då en stor del av Finlands landområdet kan karaktäriseras som våtmarker.

För Finlands del blir övergångsperioden antingen 24 eller 36 månader, beroende på om man går in för blyhagelförbudet på våtmarker som EU vill, eller inför ett nationella totalförbud mot blyhagel.

ECHA hänvisar till miljö- och hälsoskäl

Kemikaliemyndigheten motiverar sin hårda linje mot blyammunition med miljö- och hälsoskäl. Om förslagen antas, skulle åtgärden enligt ECHA minska blyutsläppen i miljön med cirka 1,7 miljoner ton under de närmaste tjugo åren.

Den stränga begränsningen skulle skydda barn i hushåll där man ofta äter kött från vilt, motiverar forskarna. De beräknar att en utfasning av bly i kulor med grov kaliber skulle undvika IQ-förluster hos upp till 7.000 barn per år.

Begränsningarna medför emellertid också höga kostnader för samhället, medger myndigheten. Gaffeln är bred, uppskattningarna varierar från 260 miljoner euro till 10,5 miljarder euro, beroende på vilka sektorer som påverkas.

Vägen till ett definitivt beslut är ännu lång. ECHA påpekar att alla intressenter har möjlighet att lägga fram sina argument i en samrådsprocess inom EU som pågår i sex månader. Samrådet inleds den 24 mars.

ECHA planerar en information på nätet för att instruera intressenter som vill delta. ECHAS vetenskapliga kommittéer för riskbedömning och socioekonomisk analys ska under tiden utvärdera förslagets fördelar och nackdelar.

Kommittéerna förväntas slutföra arbetet i medlet av 2023. Först därefter kan EU-kommissionen bereda ett förslag till ny lagstiftning. Till sist ska förslaget ännu antas av de 27 medlemsländerna. Först därefter träder övergångsperioderna i kraft.