Img 3893 Thw
EU:s revisorer har bland annat granskat leveranskedjornas funktioner under pandemin. Logistiken är A och O för en fungerande försörjning. FOTO: THW
Jordbruk EU

EU-böndernas pandemistöd
fördelades snabbt men ojämnt

I samband med covidpandemin fördelade EU stödpengar till jordbrukssektorn för att trygga leveranserna av livsmedel. Syftet var välmenat, men stöden bidrog i många fall till att snedvrida konkurrensen. Det påpekar EU:s revisionsrätt i ett utlåtande.

Covid 19-pandemin påverkade leveranskedjorna för jordbruksprodukter hela vägen från jord till bord. Det blev svårare att transportera produkterna över gränser och stormarknaderna fick problem med leveranserna.

Stödens storlek varierade vitt och brett mellan medlemsländerna. Om en liknande kris skulle uppstå på nytt, borde EU-stödet riktas bättre mot sektorer och producenter som faktiskt behöver understöd. Det slår revisionsrätten fast i en ny rapport.

Rapporten från EU:s revisionsrätt koncentrerar sig på åtgärder som genomfördes i fem medlemsländer som tillsammans erhöll 69 procent av det kompletta stödbeloppet. Det handlar om Grekland, Spanien, Frankrike, Polen och Rumänien.

Överdrivna stödåtgärder

Sammanlagt lösgjorde EU-kommissionen 712 miljoner euro från den Europeiska jordbruksfonden genom att omfördela outnyttjade medel. Därav tilldelades de aktuella länderna tillsammans 490 miljoner euro.

Enligt revisorerna har dessa medlemsländer fördelat stöd till producenter inom en specifik sektor, oberoende av om de berördes av krisen eller inte. Det finns också många exempel på gårdar som har överkompenserats.

Som exempel nämner rapporten utbetalningar till vinodlare i Andalusien, som har fått tre gånger högre kompensationer, jämfört med de belopp som de i praktiken hade förlorat. En del producenter fick sannolikt stöd, fastän de inte ens påverkades av krisen.

Kommissionen införde också andra åtgärder inom vinsektorn, som gick ut på att helt dra bort vin från marknaden i form av så kallad krisdestillation. En annan åtgärd var tillfällig krislagring för att hantera plötsliga och övergående störningar.

Berömmer smidiga åtgärder

I grund och botten bedömde revisorerna emellertid EU-åtgärderna under covidkrisen som positiva. Den europeiska unionen reagerade snabbt. Genast i början av pandemin gick kommissionen med kort varsel ut med olika åtgärdspaket.

Som exempel nämner rapporten införandet av så kallade gröna körfält som förbättrade rörligheten för varor inom EU-området. Den fria rörligheten för säsongarbetare får också beröm. Detta bidrog till att minska störningarna inom matdistributionen.

Lika smidigt inrättade komissionen också en ram på 712 miljoner euro genom att omfördela outnyttjade medel från Europeiska jordbruksfonden Ejflu. Utbetalningar av statliga stödåtgärder via medlemsländernas budgetmedel underlättades också.

Medlemsländernas statliga stöd till utvalda sektorer var klart högre än EU:s finansiering i pengar räknat. Nivån på det statliga stödet varierade stort mellan medlemsstaterna, vilket skulle kunna snedvrida konkurrensen.

I en del fall fann revisorerna exempel på överlappningar mellan EU:s stöd och det statliga stödet, vilket i vissa fall kan leda till överkompensationer. EU:s direktstöd var inte tillräckligt väinriktat.

Revisorernas slutsats är att kommissionen på det hela taget vidtog lämpliga åtgärder när Covid-19-pandemin hotade jordbrukets leveranskedjor. Åtgärderna bidrog till att minska störningarna i jordbrukets leveranser av livsmedel.