Jordbruk

EU-bidragsnivåerna för
nötkreatur fastställda för
den första posten för 2023

Statsrådet har fastställt beloppen per djur för den första posten av EU:s bidrag för dikor och mjölkkor, tjurar samt nötkreatur i yttre skärgården, meddelar Jord- och skogsbruksministeriet. Av det sammanlagda maximibelopp på 80,1 miljoner som kan användas för bidragen betalas cirka 56 miljoner till jordbrukarna i början av februari, det vill säga nästan 70 procent.

Bidraget för dikor och mjölkkor och bidraget för nötkreatur i yttre skärgården har bestämts utifrån det antal djur som mellan den 1 februari och den 15 september framkommit av anmälningarna och kontrollerna. När det gäller bidraget för nötkreatur i yttre skärgården har man utöver kor även räknat med tjurar i det genomsnittliga antalet djur.

Bidraget för tjurar i stödområdena AB och C på finländska fastlandet samt på Åland har fastställts utifrån de tjurar vars djurhållningsperiod har uppfyllts under 2023, och det betalas en gång under djurets livstid. Man strävar efter att så fullt ut som möjligt betala de maximala bidragsbeloppen åt jordbrukare, dock så att de maximala anslagen inte överskrids.

Det genomsnittliga antalet djur inom stödområde AB på finländska fastlandet är i fråga om dikor och mjölkkor något högre än det uppskattade antalet för hela året, och därför sänks beloppet per djur med 20 euro jämfört med vad som tidigare angivits. Annars finns det en risk att det maximibelopp på 41,9 miljoner euro som för tillfälle finns tillgängligt för bidragen överskrids.

Inom stödområde AB på finländska fastlandet kommer bidrag för dikor och mjölkkor att betalas ut till ett belopp av 640 euro per djur. På Åland uppgår bidragsbeloppet för dikor och mjölkkor till 750 euro enligt den tidigare uppskattningen, och beloppet för nötkreatur i yttre skärgården till 1.250 euro.

Kraftig sänkning

I den första posten för stödområde AB är bidraget för tjurar 320 euro per tjur och i stödområde C 110 euro. Antalet bidragsberättigande tjurar som framkommit av anmälningarna och kontrollerna mellan den 1 februari och den 15 september har ökat betydligt jämfört med den tidigare uppskattningen. Därför måste bidragsnivån för tjurar sänkas betydligt jämfört med vad som tidigare angivits.

Ökningen av antalet bidragsberättigande tjurar beror på en ändring av bidragssystemet och på ett villkor för bidraget som gjorde det möjligt att år 2023 bevilja bidrag också för tjurar för vilka bidrag hade beviljats redan 2022. På grund av detta har man på en del av gårdarna hållit tjurarna längre än normalt, vilket har lett till att antalet bidragsberättigande tjurar har ökat jämfört med tidigare.

För innevarande och kommande år förväntas ingen motsvarande situation, vilket innebär att antalet bidragsberättigande tjurar torde minska från 2023 års antal, vilket i sin tur kommer att öka bidragsnivån.

De bidragsnivåer som nu fastställts kommer att på nytt ses över från och med slutet av våren 2024, när alla ansöknings- och kontrolluppgifter för hela året finns tillgängliga. Därför är det möjligt att bidragsnivåerna fortfarande ändrar något. Samtidigt kommer även de slutliga enhetsnivåerna för bidragen för slaktdjur, tackor och hongetter för år 2023 att fastställas.

Utbetalningen inleds i februari

Livsmedelsverket inleder 8.2.2024 utbetalningen av bidrag för nötkreatur för 2023.

Bidragen för olika djurgrupper bestäms enligt följande:

- Bidrag för dikor och mjölkkor samt bidrag för nötkreatur i den yttre skärgården betalas för tiden 1.2-15.9 på basis av de stödberättigande dagar som införts i nötkreatursregistret.

- Bidrag för tjurar betalas för de djur för vilka djurhållningstiden på gården har uppfyllts senast 15.9.

Återstoden av bidragen betalas i juni 2024. Ett undantag är bidraget för slaktkvigor (stödområde AB), som betalas i sin helhet (100 %) i juni 2024.

Jordbrukarna får utbetalningar på sina konton från och med den första betalningsdagen allteftersom kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet. Jordbrukarna kan kontrollera de stöd som betalats till gården i Viputjänsten.