Sarvlaks2
Ernst von Born ledde arbetet på Stor-Sarvlaks ända till död 1956. Här tillsammans med sin hustru Alix von Born. FOTO: Signe Brander.
Livet på landet

Ernst von Born – jordbrukare, kommunpolitiker i Pernå och minister i unga Finland

Stor-Sarvlaks har i sommar presenterats för publik i en utställning med föreläsningar. Utställningen ”Livet på Sarvlax gård under fem århundraden” fördjupades av fyra välbesökta föreläsningar. Ernst von Born i den unga republiken Finland var ämnet för den sista föreläsningen.

Föreläsningen hölls omgiven av utställningen, som fyllde rian som ligger intill vida fält med utsikt mot slottet, parken och andra byggnader. Rian hade stått tom länge, när utställningen öppnades i början av juli passade den precis för sin nya uppgift.

Professor Henrik Meinander är väl bekant med Stor-Sarvlaks, Ernst von Born och Pernå. Hans familj ägde gården Greggböle i närheten. Den såldes 1916, men ända till 2010 hade familjen en villa kvar på gården.

– Det är alltid trevligt att komma till Pernå, sa professor Meinander när han hälsade den fulltaliga publiken välkommen

Ernst von Born (1885 – 1956) var en oerhört aktiv person med flera yrkesroller. Den unga statens väl och ve spelade under långa perioder huvudrollen, men gårdens utveckling fanns ständigt med i hans arbete. Han föddes på Sarvlaks och övertog ansvaret för fädernegodset 1916. Svenska folkpartiet fanns tidigt i bilden, han var ordförande i Pernå kommunalfullmäktige och kommunalstämma 1918–45.

I föreläsningen talade Meinander en god stund om hur Ernst von Born kom att bli den mångsidiga kraftperson han var. Han föddes i ståndssamhället som adelsman, han blev student från Norsen 1904 och jurist från Helsingfors universitetet. Han var en ståtlig man, 195 centimeter lång.

− Det blir som det blir, inte vet man varför. Slumpen spelar också in. Ernst von Born kunde inte ändra på att han föddes i Storfurstendömet Finland.

Meinander talade om hur egenskaper och yttre förhållanden tillsammans med slumpen påverkar mänskors liv. Han drog sig inte för att tala om ödet.

Sarvlaks3
Föreläsningarna i anslutning till utställningen Livet på Sarvlax gård under fem århundraden var riktiga publikmagneter. Husvärden Oliver Michelsson (till vänster) tackade ”Dreamteamet” som gjorde utställningen. Professor Henrik Meinander drog fullt hus. FOTO: Nina Björkman-Nystén

Belyser landets historia

Stor-Sarvlaks långa historia belyser hela landets historia ur flera vinklar. Som professor Meinander påpekade har landet hört till Sverige under en längre period än till Finland. Gården nämns redan på 1300-talet, sedan 1450 ägdes den av den grevliga ätten Creutz, 1811 kom gården i släkten von Borns ägo. Barockslottet stod klart 1683, till stora delar är slottet oförändrat, trots att det brandhärjades 1880. Herrgården ägs numera av Svenska Litteratursällskapet i Finland, som fick gården genom ett testamente av Ernst och Alix von Born.

Byggnaden är ett pampigt slott, men samtidigt ett hem. I donationsbrevet sägs att det ska bebos av ättlingar till von Born, som förbinder sig att förvalta det historiska arvet. Tidigare i år flyttade Kristina och Oliver Michelsson in i slottet, till familjen hör också tre söner.

Lokalt var Ernst von Born en märkesman hela livet, samtidigt som hans insatser nationellt var enorma. Han var riksdagsman 1919–54 och i flera perioder medlem i regeringen, han kom att bli sjufaldig minister. 1944 var han justitieminister, och när resultatet av fredsförhandlingarna i Moskva i september 1944 skulle kungöras i radion var det han som fick lov att göra det.  

Sarvlaks1
Förvaltaren Marina Bergheim-Ahlqvist (till vänster) och Christina Gestrin har ansvarat för planering och genomförande av det stora projekt som berättar om Stor-Sarvlaks 500 år. FOTO: Nina Björkman-Nystén

Nydanare inom jordbruket

Stor-Sarvlaks idag är ett modernt jordbruk, förändringarna har varit genomgripande sedan Ernst von Born dog 1956. Trots hans avgörande viktiga uppdrag för Finland ledde han hemgården livet ut, dessutom var han ordförande för Nylands Svenska Lantbrukssällskap i trettio år. Sällskapet grundades 1856, en betydande stadgeförändring genomdrevs 1946 av dåvarande ordförande Ernst von Born. Han var ordförande 1926–1956.
Nylands Svenska Lantbrukssällskap syns på Stor-Sarvlaks, vid rian finns en infotavla där besökare får en inblick i arbetet. Historiens trådar är starka, förvaltaren Marina Bergheim-Ahlqvist är nu styrelsemedlem i sällskapet.

Att utställningen och föreläsningarna alls blev av har en egen berättelse. Det har krävts mycket arbete, idéer och modiga beslut. Christina Gestrin, ordförande för Stor-Sarvlaks förvaltningsråd, och Marina Bergheim-Ahlqvists axlade det största ansvaret och har gjort en betydande del av det praktiska arbetet.

− Visst gick det bra, konstaterar de glatt efter den sista föreläsningen ute i solskenet och tackar husvärden Oliver Michelsson och professor Henrik Meinander. Vi får se hur fortsättningen artar sig, säger de.

Storsarvlaks
Barockslottet på Stor-Sarvlaks stod klart 1683, bilden är tagen i början av 1900-talet. Byggnaden är i stort sett oförändrad. FOTO: Signe Brander.

Byn Sarvlax

Godset Stor-Sarvlaks hade en betydligt större roll i samhället när Alix och Ernst von Born styrde och ställde. Flera i publiken på Meinanders föreläsning hade familjeband till gården, föräldrar och andra släktingar hade arbetat på gården, några hade egna erfarenheter. Ännu i mitten på 1900-talet bodde omkring trettio familjer på gården. Jordbruket behövde mycket folk. Under von Borns tid var mjölkproduktionen viktig, det fanns omkring 140 kor i ladugården. Slottet hade egen personal, liksom trädgården och parken.

Trädgården och parken finns kvar, välskötta och vackra områden nu också, men en del av det mest resurskrävande är borta och skötseln har rationaliserats.