Vard Av Plantbestand Vintertid Bild Johanna Kleemola
Vård av plantbestånd vintertid. FOTO: Johanna Kleemola
Skogsbruk

Enkät: Ekonomisk nytta
sporrar skogsägare att röja sly

Skogsägarna är medvetna om fördelarna med slyröjning och säger sig vårda plantskogarna aktivt. Av en enkät som genomfördes av Finlands skogscentral framgår att behovet av skogsvård är den viktigaste orsaken till att skogsägarna vårdar sina plantbestånd. Den ekonomiska nyttan uppmuntrar till skogsvårdsarbeten.

Hösten 2023 genomförde Skogscentralen en enkät om vård av plantbestånd som riktade sig till skogsägare. Över tusen skogsägare på olika håll i landet svarade på enkäten.

Enligt svaren är skogsägarna mycket medvetna om behovet av att vårda plantbestånden i sina egna skogar och om vilka fördelar det ger.

Hela 97 procent av de som svarade är medvetna om behovet av att vårda plantbestånden i sina skogar och 84 procent har utfört eller låtit utföra vård av plantbestånd under de senaste tre åren.

Avståndet från boningsorten till skogsfastigheten hade ingen betydelse när det gällde att vårda eller låta vårda plantbestånd. Däremot inverkar en hög ålder hos skogsägaren på aktiviteten. Särskilt på små fastigheter är aktiviteten lägre än på större fastigheter.

Uteblir ofta på grund av tidsbrist

I enkäten frågade man också vilka värden skogsägarna prioriterar i vården av plantbestånd. Alternativen var: ekonomiska värden, biologisk mångfald, rekreation, naturskydd, viltvård och klimataspekter.

Bland de skogsägare som svarade på enkäten väger de ekonomiska värdena klart tyngst. Av skogsägarna anser 80 procent att de ekonomiska värdena är viktiga eller mycket viktiga.

Särskilt jord- och skogsbruksföretagare samt de yngre åldersklasserna upplever att de ekonomiska värdena är mycket viktiga.

I svaren kommer den biologiska mångfalden på andra plats. Av dem som svarade anser 63 procent att värden i anslutning till biologisk mångfald är viktiga eller mycket viktiga.

Det var främst behovet av skogsvård som påverkade om vård av plantbestånd utförts eller inte. Dessutom anser ungefär hälften av dem som svarade att Kemera-stöd är viktigt för att plantbestånd ska bli skötta.

Å andra sidan hade hälften av skogsägarna vårdat eller låtit vårda plantskogar även utan stöd. Tidsbrist ges som den största orsaken till att vården av plantbestånd har försummats. Detta accentueras särskilt i yngre åldersklasser.

Önskar mer samverkan med branschaktörerna

Av enkäten framgår också att en tredjedel av dem som svarade inte nåtts av någon marknadsföring av slyröjningsarbeten under de tre senaste åren.

Skogsägarna önskar fler kontakter med branschaktörerna. Allmän information och personliga kontakter upplevdes som viktiga sätt för att främja plantskogsvården.

Det goda resultatet beträffande skogsägarnas aktivitet och medvetenhet om fördelarna med att sköta plantskogen förklaras delvis av att enkäten besvarades av aktiva skogsägare som är intresserade av skogsvård.

Enligt Skogscentralens skogsdata och riksskogstaxeringen blir dock ungefär hälften av behövliga plantskogsarbeten ogjorda.

– Således vore det viktigt att aktivera skogsägarna för att vård av plantbestånd ska utföras i större omfattning, berättar experten på skogsvård Anu Hilli vid Finlands skogscentral.

– De företagare och andra aktörer som tillhandahåller vård av plantbestånd bör aktivt kontakta skogsägarna för att marknadsföra sina tjänster, säger experten på skogsvård Tatu Viitasaari vid Finlands skogscentral.

Enkäten om vård av plantbestånd skickades till 10.000 slumpmässigt utvalda skogsägare som äger över 5 hektar skog. I enkäten utnyttjades Skogscentralens skogs- och naturinformation samt uppgifter om kundrelationer. Enkäten besvarades av 1.187 skogsägare.