Jordbruk

En ny skadegörare på äpple har påträffats i Finland

I Finland har påträffats en ny fjärilsart, Grapholita inopinata. Arten är en betydande skadegörare på äpple i de östra delarna av Ryssland och den hör enligt växtsundhetslagstiftningen till karantänskadegörarna, meddelar Livsmedelsverket.

Fyndet är det första i Finland och veterligen i hela EU så det rör sig om en betydande observation. Fyndet gjordes av en fjärilsfantast i en feromonfälla år 2019, till Livsmedelsverket kom den in för verifiering i maj 2021.

Vi vet ännu inte hur betydande växtskadegörare Grapholita inopinata är i Finland och i hurdan omfattning den här förekommer. Grapholita inopinata påminner till skadorna den orsakar om äpplevecklaren. Dess larver gräver sig in i äppelträdets frukt och äter särskilt fröna.

En vuxen Grapholita inopinata är mindre än äpplevecklaren, brunglansig till färgen och cirka 1 cm lång. Som liten är Grapholita inopinata svår att få syn på och den vuxna fjärilen eller skadorna som larverna orsakar är svåra att åtskilja från äpplevecklaren med blotta ögat. I Finland förekommer också andra fjärilsarter som till sitt utseende påminner om Grapholita inopinata.

Livsmedelsverket och Lepidopterologiska Sällskapet i Finland rf kartlägger under året 2021 artens utbredning i Finland. I kartläggningen tas feromonfällor som hjälp. Efter kartläggningen är det möjligt att besluta om eventuella bekämpningsåtgärder.

Efter kartläggningen kan man också bättre bedöma varifrån den år 2021 påträffade individen härstammar. Det är möjligt att arten naturligt spritt sig från den östra delen av Ryssland till den västra och därmed till Finland. Vecklare kan också sprida sig från ett område till ett annat med människans bistånd med frukter och plantor.

Det är viktigt att frukter eller plantor inte införs från Ryssland utan ett av myndigheterna beviljat växtsundhetscertifikat. Så hindras Grapholita inopinata och många andra karantänskadegörare från att spridas.