Flis Taxonomi
För Finlands del är det oroväckande att till exempel vattenkraft och biomassa inte klassas som hållbara energiformer i det nuvarande taxonomiförslaget. FOTO: Micke Godtfredsen
Jordbruk Skogsbruk EU

EK: Regeringen bör se till
att finländsk förnybar energi
behandlas rättvist av EU

Finlands Näringsliv EK uppmanar den finländska regeringen att arbeta för att EU:s hållbara finansiering ska bedöma energiformer på ett teknikneutralt sätt i den kommande taxonomin. Annars finns det en risk för att energiformer som vattenkraft och biomassa inte behandlas rättvist av EU.

EU-kommissionen har den här veckan skickat det första utkastet till EU:s nya taxonomi för hållbara investeringar till medlemsländerna och parlamentet för kommentarer, berättade Kaisa Soro-Pesonen, chef för EK:s Brysselkontor, under ett presstillfälle i onsdags. Den finländska regeringen formar som bäst sin ståndpunkt i ärendet.

– Det är oerhört viktigt att våra strategiska avsikter inom politiken fortsättningsvis är att trygga förutsättningarna för investeringar inom finländsk industri, sade Soro-Pesonen.

Vattenkraft och biomassa inte hållbara?

För Finlands del är det oroväckande att till exempel vattenkraft och biomassa inte klassas som hållbara energiformer i det nuvarande taxonomiförslaget.

EK uppmanar den finländska regeringen att arbeta för att energianvändningens hållbarhet bedöms på ett teknikneutralt sätt, det vill säga utgående från den verkliga klimatpåverkan. Annars kommer kostnaderna att öka märkbart för den finländska industrin.

– Industrin har meddelat att det finns vilja och möjlighet att minska utsläppen betydligt och med snabb tidtabell, men då behövs investeringar. Om det nu utarbetas politik som försvårar investeringarna är det en besvärlig situation för Finland, sade Soro-Pesonen.

Jyri Häkämies, vd för EK, underströk att reformen också har sina goda sidor.

– EK:s och hela industrins ståndpunkt är att marknadskrafterna måste tyglas för att motverka klimatförändringen. Det som väcker oro är vilka spelregler som kommer att användas för att tygla dem, sade Häkämies.

Finlands energipalett avviker från många andra EU-länders.

– Biomassa är så gott som okänt i andra EU-länder, och vi har ett pragmatiskt förhållningssätt till kärnkraft, sade Häkämies. Vi ser att det inte är möjligt att minska utsläppen från energiindustrin utan kärnkraft, åtminstone under en övergångsperiod.

Utkast att vänta i april

Kommissionen förväntas publicera ett förslag på taxonomikriterierna den 21 april. Själva reformen är tänkt att träda i kraft 2022.

Den första fasen ska styra finansieringen för företag med över 500 anställda. Samtidigt förbereds en reform som förbinder banker och finansinstitut att rapportera hur hållbara deras investeringar är, vilket indirekt påverkar små och medelstora företag.

– Taxonomikriterierna skulle också binda den offentliga upphandlingen, vilket mångdubblar effekterna för de finländska företagen, sade Suominen.

Tyskland publicerade nyligen en utredning som visade att endast 1-2 procent av landets företag i nuvarande läge uppnår den hösta hållbarhetsnivån ”green gold standard” som EU eftersträvar med taxonomin. Risken finns att de företagen redan i dag får tillräckligt med finansiering vilket förvränger konkurrensen.

– Finländska företag har på många skalor rankats till de mest ansvarsfulla i världen. Det här borde också reflekteras i hur de placeras på EU:s hållbarhetsskala. Annars finns det en risk att finländska investeringar börjar stanna av.

Då kan klimatmålen rymma allt längre bort vilket äventyrar övergången till ett klimatneutralt samhälle, betonade Häkämies.