Jordbruk EU

​Efsa uppmanar till fortsatt
ASF-beredskap

Den europeiska matsäkerhetsmyndigheten Efsa har uppdaterat sin information för hanteringen av afrikansk svinpest. Om svinpest upptäcks i en region, gäller det framför allt att handla snabbt och målmedvetet.

I simulationer har experterna fastställt betydelsen av omedelbara åtgärder. Vildsvinskadaver ska utan dröjsmål avlägsnas och förstöras grundligt. Operationerna ska åtföljas av intensiv jakt i avgränsade områden.

Utbredningen av ASF följder också årstiderna. Sommar och vinter ökar infektionsrisken hos vildsvin. Tamsvin är mest utsatta för smitta under sommaren. Experterna efterlyser också mer forskning om orsakerna till epidemier och kunskap om skydd av tamsvin.

Tjeckien framstår som ett paradexempel på en god hantering av afrikansk svinpest. Bekämpningen har organiserats genom att inrätta zoner, där den inre zonen betecknas som högriskområde och omges med stängsel.

I de angränsande områdena är alla transporter förbjudna. Grisar får varken tas in i området eller lämna det. Den tredje ringen är en buffertzon med stränga regler för kontrollen av grisar.

Metoden har varit framgångsrik och betecknas allmänt som en förebild för hela EU. Svinpesten bröt ut i juni 2017. Sedan den 19 april har inga nya fall av afrikansk svinpest påträffats i landet. Därmed betecknas epidemin nu officiellt som avslutad.

De tjeckiska myndigheterna har offentliggjort ett dokument med beskrivningar av de vidtagna åtgärderna i vildsvinspopulationen. Under epidemins lopp påträffades 230 vildsvin med ASF-smitta.

Samtliga smittade vildsvin kunde ringas in i det 89 kvadratkilometer stora högriskområdet. Därmed förblev resten av landet förskonat från svinpest. Belgien använder ett liknande system med tre zoner för bekämpningen av svinpest i landet.

Tyskland har hittills undgått ASF-smitta men förberedelserna för en eventuell epidemi är intensiva. I regioner med täta bestånd av vildsvin arrangeras stora övningar där experter på djursjukdomar, jägare, militär och katastrofgrupper tränar tillsammans.