Lpx 167916
Diskussionen om det framtida växtskyddet börjar ta fart i Bryssel. FOTO: Landpixel
Jordbruk EU

Dragkamp om växtskyddet
splittrar EU-kommissionen

Inom EU-kommissionen råder oenighet om reglerna för jordbrukets framtida växtskydd. Generaldirektoratet för hälsa kräver en halvering av mängden verksamma substanser fram till 2030, medan andra kommissionsinstanser bromsar.

Kommissionens viceordförande Frans Timmermans avser att lägga fram ett förslag redan i slutet av mars i samband med ett meddelande om den nya strategin ”från jord till bord”. Timmermans har huvudansvaret för kommissionens nya gröna giv.

Målet är en tydlig reduktion av kemiska växtskyddsmedel, uppger en talesperson för EU:s hälsokommissionär Stella Kyriakides, enligt nyhetstjänsten aiz. Detaljerna är ännu oklara och kommer att förtydligas då strategin presenteras.

Presentationen av från jord till bord-strategin har skjutits upp i flera repriser. Uppgifter om en publicering först i slutet av juni har tidigare varit i faggorna. Agrarkommissionär Janusz Wojciechowski har inte yttrat sig närmare om tidtabellen.

Enligt aiz råder fortfarande meningsskiljaktigheter om strategin mellan generaldirektoratet för jordbruk och generaldirektoratet för hälsa. Å andra sidan ökar det politiska trycket med krav på reduceringar.

Vid agraministermötet i januari krävde den franska jordbruksministern Didier Guillame en halvering av insatsen av mängden växtskyddsmedel fram till 2025. Timmermans bekräftar att användningen av växtskyddsmedel måste begränsas.

Revisionsrätten efterlyser framsteg

EU:s revisionsrätt publicerade nyligen en rapport som kritiserar EU:s bristande åtgärder för att minska riskerna med växtskyddsmedel. Enligt revisorerna har medlemsländerna varit sena att införliva direktivet för hållbar användning av växtskydd.

Revisionsrätten framhåller att incitamentet för jordbrukare att tillämpa alternativa metoder fortsättningsvis är för svaga. Flera medlemsländer har varit sena att införliva direktivet i nationell lagstiftning. Överträdelseförfaranden har inletts mot två länder.

Kommissionen får sig också en släng av revisorerna, som anser att kontrollen av införlivandet borde ha varit effektivare. Medlemsländer har inte i tillräcklig utsträckning införlivat de lagar som föreskriver integrerat växtskydd.

Genom direktivet blev integrerat växtskydd obligatoriskt för producenterna. Det innebär att växtskyddsmedel bara får användas om förebyggande metoder eller andra åtgärder inte ger några resultat.

Men än så länge saknas tydliga kriterier eller krav som säkerställer genomförandet och bedömer efterlevnaden. Parallellt har växtskyddsmedel med låg risk introducerats men än så länge har bara 16 av 487 ämnen godkänts, kritiserar revisionsrätten.

I sin rapport fastställer revisorerna att producenterna har få incitament som bidrar till att sänka beroendet av bekämpningsmedel. Framför allt saknas krav på att jordbrukarna måste tillämpa principerna för integrerat växtskydd för att få jordbruksstöd.

Integrerat växtskydd borde kopplas till CAP

Enligt revisorerna har kommissionen missat chansen att kontrollera risker som är förknippade med användningen av bekämpningsmedel. Frågan har inte heller lösts i samband med utformningen av förslagen till nästa jordbrukspolitik.

I rapporten noterar revisionsrätten att kommissionen nu utvärderar lagstiftningen mot bakgrunden av den ökande oron bland befolkningen och politiker. I det sammanhanget borde chansen gripas att ändra på situationen.

Revisionsrätten rekommenderar kommissionen att införa en verifiering av integrerat växtskydd på gårdsnivå, som bör kopplas till stödet i nya CAP. Revisorerna efterlyser dessutom bättre statistik och riskindikatorer för växtskyddet.

Den europeiska bonderörelsen Copa-Cogeca medger att ett starkare stöd för integrerat växtskydd är möjligt. Åtgärderna borde emellertid införas på en realistisk nivå som kan kombineras med praktiskt jordbruk.

Enligt Copa-Cogeca har den offentliga kritiken mot växtskyddet överdrivits. Bönderna måste ha tillgång till ett tillräckligt urval växtskyddsmedel för att kunna sköta sin uppgift som leverantörer av livsmedel.

Den globalt ökande efterfrågan på nya livsmedel samt uppkomsten av nya växtsjukdomar som en följd av klimatförändringen ställer nya krav. Ett tillräckligt och fungerande växtskydd är nödvändigt, fastställer Copa-Cogeca.