Jordbruk

Djurhållar- och
djurhållningsplatsregistret
anpassades till nya lagen
om djurvälfärd

Djurhållar- och djurhållningsplatsregistret (EPR) har förnyats i enlighet med den nya lagen om djurvälfärd som trädde i kraft 1.1.2024. Också andra förnyelser och tekniska uppdateringar som möjliggör att registret fungerar har gjorts, uppger Livsmedelsverket.

I och med den nya lagen ändras bestämmelserna om anmälningspliktig djurhållning och de orsakar ändringar även i EPR. Man kan själv anmäla anmälningspliktig djurhållning i EPR:s e-tjänst eller med blanketter till regionförvaltningsverket, där uppgifterna sparas i EPR. För att göra anmälan krävs att anmälan om djurhållningsplats och djurhållning registreras i EPR. Mer information om anmälningspliktig djurhållning finns här.

I fortsättningen är hållande av husdjursgård anmälningspliktig djurhållning och på så sätt införs en ny verksamhetsform ”Husdjursgård” i EPR. När man i anmälan om djurhållning anmäler hållande av husdjursgård kräver EPR att man fyller i svaren på tilläggsutredningarna enligt lagen om djurvälfärd: utredning om djurhållarens eller djurhållarnas kompetens samt en utredning om hur djurens skötsel är avsedd att ordnas. Verksamhetsformen husdjursgård kan endast väljas för de djurarter samt hundar och katter som räknas upp i bilaga 1 till LDV.

Antalet djurarter som är tillåtna för viltvårdsuppfödning minskar och i fortsättningen kan endast de djurarter som räknas upp i bilaga 1 till LDV födas upp i hägn i produktionssyfte. När man i anmälan om djurhållning anmäler uppfödning för köttproduktion, äggproduktion eller för produktion av avelsdjur kräver EPR att man lämnar tilläggsutredningar enligt lagen om djurvälfärd: en utredning om djurhållarens eller djurhållarnas kompetens samt en utredning om hur djurens skötsel är avsedd att ordnas.

Även vid anmälan om uppfödning i viltvårdssyfte kräver EPR tilläggsutredningar i enlighet med lagen om djurvälfärd. Dessutom ska man i EPR meddela för vilket viltvårdssyfte enligt 3 § i jaktlagen djuren hålls. Svaret ges genom att välja alternativet ”Ökning av viltbeståndet” och/eller ”Annat”. Om man väljer ”Annat” ska man ge mer information om verksamheten i fråga.

Definitionen av yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur, liksom gränserna för antalet djur, skiljer sig i den nya lagen om djurvälfärd något från definitionen i den nuvarande djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. EPR:s verksamhetsform ”Storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur” används i sådan verksamhet för vilken de alternativa verksamhetsformerna för yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur som redan finns i EPR inte lämpar sig. I anmälan om yrkesmässigt eller annars storskaligt hållande av sällskaps- och hobbydjur ska ges en utredning om djurhållarens eller djurhållarnas kompetens, om hur djurens skötsel är avsedd att ordnas samt om djurens djurhållningsplats. Mer information (endast på finska) i anvisningen finns här.

Lagen om djurvälfärd förutsätter mer information om uppfödningsutrymmen i broileruppfödningsstall. När man i anmälan om djurhållning för broilrar anger ”Köttproduktion” som verksamhetsform ska man i EPR:s obligatoriska svarsfält anteckna antalet uppfödningsavdelningar för broilrar i varje byggnad. Anvisningar för hur man besvarar tilläggsfrågor finns i ikonerna med frågetecken i tillämpningen. Svaren på tilläggsfrågorna syns i djurhållningsanmälan och i det utskrivbara verifikatet för djurhållningsanmälan.

Läs även:
Nya lagen om djurvälfärd ställer hårdare krav i djuruppfödningen
Den nya lagen om djurvälfärd utökar anmälningsplikten