Opinion

Djurbidragen för i år betalas ut först i början av 2023 – en väldigt stor besvikelse för landets djurbönder

Den första posten av EU:s djurbidrag som sökts i år betalas ut till gårdarna i början av 2023, troligtvis i januari. Bidrag för mjölkkor, dikor, dikokvigor, skärgårdskvigor, tjurar och stutar betalas då ut för perioden 1.4–15.9. Restbeloppen får gårdarna i juni 2023. Det här meddelade Livsmedelsverket om på onsdagen och det är som helhet en stor besvikelse för Finlands husdjursproducenter. Under de senaste åren har den första bidragsposten betalats ut i december.

Nu har systemet med djurbidrag förändrats och därför är det enligt Livsmedelsverket inte möjligt att betala ut bidragen enligt oförändrad tidtabell. Ändringarna lär i sin tur bero på EU-kommissionens anmärkningar och man har därför korrigerat tillvägagångssättet så att det motsvarar EU:s rättsakter. Det nya djurbidragssystemet inverkar på såväl ansökan som stödövervakning och utbetalning. Det förändrade stödsystemet medför förändringar på flera olika nivåer. För att nämna ett exempel påverkas verkställigheten av bidragen av de nya villkoren för bidraget för tjurar, de ändrade perioderna för fastställande av bidrag och referensdagen, det vill säga den dag från och med vilken registeruppgifterna om djuren på de bidragssökande gårdarna ska vara korrekta.

Stödsystemet för djurbidrag var invecklat redan tidigare, men i det förändrade systemet, efter den här reformen, är det mycket mera än förut som måste säkerställas och de nya arbetsmomenten i informationssystemen är många. Det är beklämmande i sig men det är sedan en annan och för bönderna på kort sikt minst lika besvärlig sak att utbetalningen förskjuts över årsskiftet till i varje fall sannolikt januari 2023. Dels betyder det att pengar som skulle ha behövts för att täcka utgifter på gårdarna redan i december inte finns tillgängliga då och dels betyder det att i och med att utbetalningen i stället sker nästa kalenderår så är det många bönder som får en ojämn fördelning av intäkterna över de två berörda åren, 2022 och 2023. En genomsnittsbonde som berörs av det här har alltså betalat onödigt mycket förskottsskatt för i år och åker igen på en viss ”skattesmäll” för nästa år.

Reformen av systemet med djurbidrag är kanske nödvändig på grund av EU-kommissionens anmärkningar. Kanske. Men en förskjutning av utbetalningen av årets bidrag från december till januari i nästa år kan inte vara nödvändig. Hur som helst så är det en sak som går ut över landets husdjursproducenter och de är tvungna att anpassa sig och hitta alternativa lösningar i ett redan mycket, för att inte säga extremt, pressat läge. Livsmedelsverket, ni kan bättre än så här, skärp er!