Skogsdagen Metka Webben
Det nya stödsystemet Metka tar över från Kemera vid årsskiftet. Mikko Korhonen vid Skogscentralen berättade om de kommande förändringarna.
Tema

Det nya stödsystemet Metka
hanterar skogen på ett mera
enhetligt sätt

I Finland har olika stödsystem för skogsanvändning och -vård existerat sedan 1929. Vid årsskiftet övergår det nuvarande Kemera-systemet i det nya Metka-systemet.

Mikko Korhonen, som är chef för finansiering och granskning på Skogscentralen, berättade under skogsdagarna om det nya stödsystemet och de förändringar det hämtar med sig. Skogsdagarna gick av stapeln under förra veckans torsdag och fredag i Helsingfors.

– Stödens belopp och mera exakt information om vilka objekt som kommer att stödas är ännu oklart, men de stora linjerna är klara. Vi vet mer efter att statsrådets förordning fastställts, vilket kommer att ske innan årets slut, men stödansökan kan med största sannolikhet göras från och med mars nästa år, informerade Korhonen.

Vad förändras under Metka?

Tanken med Metka är att förenkla själva systemet och hantera skogen på ett mera övergripande sätt. Den ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarheten kommer att främjas likvärdigt.

Syftet är att kunna stärka vattenskyddet, trygga mångfalden samt tygla och förbättra anpassningen till klimatförändringen.

Med det nya systemet kommer bland annat stöd för vård av plantbestånd och ungskog samt hopsamling av klenträd att sökas efter att arbetet verkställts. Man behöver inte längre ansöka i förväg.

– Projektets minimistorlek bör vara en hektar, men ingen figurstorlek är fastställd. I vården av ungskog övergår man från krav på medeldiameter till en höjdgräns på minst 0,7 meter och högst 12 meter för barrträd, samt en maximihöjd på 15 meter för lövträd.

I stödet för vitaliseringsgödsling frångår man ståndortskravet och inför istället ett minimikrav på trädbestånd på 70 kubikmeter per hektar. Detta gäller även borgödslingsobjekt på mineraljordar.

Inget stöd för iståndsättningsdikning

– En större förändring är att stödet för iståndsättningsdikning upphör och ersätts med övergripande planering för vård av torvmarksskog och vattenvårdsåtgärder. Här skall minimiarealen uppgå till 5 hektar.

– I byggande och grundlig förbättring av skogsvägar tillkommer ett krav på målbärighet för att garantera god vägkvalitet. Stöd kan beviljas också för en enskild fastighet.

Miljöstödet, stödet för naturvårdsprojekt och stöden för skogsvägar förblir i stort sett oförändrade i det nya stödsystemet. I fortsättningen kommer man dock att kunna få mer ersättning för objekt med rikligt med död ved.

Också markägaren kommer att kunna ansöka om finansiering av naturvårdsprojekt, vilket öppnar upp för mindre projekt. Slutligen stöds hyggesbränning som ett helt nytt arbetsslag.

Lagen om Metka-stödsystemet stadfästes i januari, och träder i kraft vid årsskiftet. Förändringen krävde också EU-kommissionens godkännande, vilket man fick i september. Det nya stödsystemet kommer att vara i kraft till och med 2029.