Deklaration1
Jordbruk Skogsbruk Tema

Deklarationsråd 2020

Ett år som vi sent lär glömma har nått sitt slut. Trots att månaderna som gått har varit fyllda av undantagstillstånd och onormala förhållanden är ändå en sak sig lik: nu är det igen dags att fundera på jord- och skogsbrukets deklarationer. På det stora hela är mycket som förut vad gäller regler och deklarationsblanketter, men några nyheter är värda att notera.

Största nyheten denna gång heter förhöjda avskrivningar på nya maskiner och inventarier inom jordbruks- och näringsverksamhet. På dylika tillgångar är det möjligt att göra förhöjd avskrivning ända upp till 50 procent på utgiftsresten.

Den tidsbundna lagen gäller åren 2020-2023 och har gett upphov till två nya rutor på jordbrukets deklarationsblankett 2, samt en mindre justering av placeringen av avskrivningstabellerna i blanketten. Deklarationsblanketten för skogsbruk 2C och blanketten för redovisningen av mervärdesskatt har inte genomgått större förändringar än årtalet.

Inlämningstidtabellen förnyades för några år sedan och datumen då deklarationerna skall vara inlämnade följer samma mönster också i år. De viktigaste datumen att minnas för de allra flesta jord- och skogsbruksidkare är därmed måndagen 1 mars och torsdagen 1 april 2021.

Skatteförvaltningens elektroniska tjänst MinSkatt utvecklas kontinuerligt och kan rekommenderas för inlämning av deklarationerna elektroniskt ifall man inte sköter det via ett bokföringsprogram.

Möjligheten att göra ansökan om accisåterbäring direkt i MinSkatt lanserades förra året. Samtidigt tidigarelades betalningen av accisåterbäringen, så att den betalas vid en kundspecifik tidpunkt under perioden mars-juli. I ett senare skede av vårvintern 2021 kan man även kontrollera och korrigera fastighetsskatten via MinSkatt.

Den förhandsifyllda privata deklarationen kompletteras enligt behov enklast direkt i MinSkatt, eller med ändamålsenlig(a) pappersblankett(er). Notera att sista dagen att ta hand om detta för merparten enskilda näringsidkare numera är samma dag som de övriga deklarationerna skall vara inlämnade, 1.4.2021.

Årets deklarationsexempel i LF är ett liknande informationspaket som tidigare. Det omfattar ett deklarationsexempel med jordbrukets deklarationsblankett 2, skogsbrukets blankett 2C och blanketten för mervärdesbeskattningen. Textens uppställning följer deklarationsblanketternas uppbyggnad och i samband med de olika skattepunkterna berörs olika frågor som det är bra att notera.

Deklaration2

Tidtabell för inlämning

Den senarelagda tidtabellen för jord-och skogsbrukare som vi vant oss vid bibehålls utan förändringar. Sista februari infaller i år på en söndag, vilket betyder att deadlinen för de blanketter som berörs av den tidsfristen går fram till följande vardag, måndagen 1.3.2021.

Momsdeklarationen och ansökan om accisåterbäring skall vara inlämnade senast 1.3.2021. Uppskov beviljas inte för mervärdesskatteredovisningen eller anhållan om accisåterbäring.

Notera att alla blanketter skall vara framme hos skatteförvaltningen den sista inlämningsdagen!

Deklarationernas inlämningstidpunkter 2021

1.3.2021 är sista inlämningsdag för:

• 2C om man endast idkar skogsbruk, och för alla skogssammanslutningar 

• 2Y Jordbrukssammanslutningens deklaration (också 2C för jordbrukssammanslutningar)

• Deklarationen för skatter på eget initiativ, alltså mervärdesskattedeklarationen

• Ansökan om återbäring på accis

Deklaration3

1.4.2021 är sista inlämningsdag för:

• 2 Jordbrukets skattedeklaration

• 2C Skogsbrukets deklaration OM man också skall lämna in en blankett 2 eller 5, alltså antingen idkar jordbruk och/eller är rörelseidkare/yrkesutövare

• Den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen skall kompletteras enligt behov senast 1.4 OM man också deklarerar blankett 2 eller 5, alltså idkar jordbruksverksamhet och/eller är rörelseidkare/yrkesutövare. Eventuella bilageblanketter gällande exempelvis reseavdrag, hyresinkomster och hushållsavdrag skall lämnas in samtidigt.

4.5/11.5/18.5 2021 är sista dagen att enligt behov komplettera den personliga förhandsifyllda skattedeklarationen för alla de som inte har en blankett 2 eller 5 att deklarera.

Mervärdesskatteredovisningen för de med skatteperioden ett kalenderår ska vara inlämnad hos skatteförvaltningen senast 1.3.2021. Förfallodag för betalning av eventuell mervärdesskatt är samma dag, 1.3.2021.

Glöm inte bort ansökan om återbäring av accis på energi (punktskatt på energiprodukter). Samma datum gäller även här, 1.3.2021. Aktiebolag skall lämna in ansökan om accisåterbäring inom 4 månader efter bokslutsperiodens slut. Exempelvis om bokslutsperioden slutat 31.12.2020, lämnas ansökan in senast 30.4.2021. Pappersversionen av accisåterbäringsansökan sänds inte längre automatiskt till jordbruksidkare. Förutom via MinSkatt är det också fullt möjligt att göra ansökan på papper, blankett 3311r kan skrivas ut från skatt.fi eller beställas per telefon från skatteförvaltningen.

I ansökan om accisåterbäring skall man ange storleksklassen på företaget. Alla jordbruk i vårt land torde höra till kategorin små och medelstora företag, vilket i blanketten ska beskrivas med koden 1.

Om man inte lämnar in deklarationerna elektroniskt, utan postar pappersdeklarationerna är det godkänt att posta allt i samma kuvert. Det är dock skäl att vara ute i god tid eftersom blanketterna skall vara framme hos skatteförvaltningen inom utsatt tid. Använd inte gamla returkuvert. Returkuvert sänds inte längre automatiskt till de skattskyldiga, men kan avhämtas från skattebyråerna, alternativt begäras om per telefon från skatteförvaltningen.

Deklaration4

Deklarera elektroniskt

Skattemyndigheterna önskar fortsättningsvis att man i allt högre grad lämnar in sin deklaration elektroniskt på nätet, via MinSkatt. Mervärdesskatten ska enbart redovisas (och betalas) elektroniskt. Dessa skatter på eget initiativ får lämnas in på en pappersblankett endast av särskilda skäl, om det t.ex. inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder.

Löner samt arbetsgivarprestationerna, förskottsinnehållning och sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift), har sedan 1.1.2019 anmälts till inkomstregistret (inom fem dagar från betalning).

För att deklarera elektroniskt i MinSkatt behöver en enskild jordbrukare sina personliga nätbankkoder. Endast nätbankkoderna för den person i vars namn deklarationsblanketten är skickad duger. Jordbrukssammanslutningar och dödsbon måste däremot skaffa sig en Suomi.fi-fullmakt, ifall man inte har en Katso-kod sedan tidigare. Katso-koderna och -fullmakterna fick förlängd nådatid inom skatteförvaltningens tjänster till och med 30.4.2021, därefter slopas systemet slutligen och Suomi.fi är enda alternativet för befullmäktigande.

I praktiken går den elektroniska deklarationen till så att man loggar in med sina bankkoder i MinSkatt. Efter att man har loggat in får man en nätversion av deklarationsblanketten att fylla i. Alla beräkningar i den sköts automatiskt och anvisningarna finns hela tiden nära till hands. Om man vill hålla paus i arbetet kan man mellanspara deklarationen.

När allt är färdigt ifyllt sänder man iväg blanketten och får en bekräftelse på att den är mottagen. Det lönar sig att skriva ut både den ifyllda blanketten och bekräftelsen för arkivering. När man har skickat blanketten kan man fortsätta med andra blanketter, till exempel 2C eller moms.

Med en del bokföringsprogram (till exempel Maatalousneuvos) kan man även skapa och spara en elektronisk skattedeklarationsfil på datorn, en så kallad Tyvi-fil. Den kan sedan som sådan skickas direkt till skattemyndigheterna. Detta kan göras med vanliga nätbankskoder.

Med WebWakka går det också smidigt att lämna in deklarationsblanketterna. Där behövs det inget skilt sparande och identifierande med nätbankskoder. Efter att man har hämtat inkomstregistrets certifikat till WebWakka så fungerar det elektroniska sändandet av deklarationerna direkt i WebWakka-programmet. Närmare instruktioner kring hämtning av certifikat hittas i programmet.

Deklarationsanvisningar och -blanketter

Systemet med anvisningarna har förändrats så att det inte längre skickas vare sig anvisningar eller returkuvert med deklarationsblanketterna. De detaljerade deklarationsanvisningarna finns endast på nätet under adressen skatt.fi/skattedeklaration/2. Om man vill läsa skogsbrukets anvisningar ska man i slutet skriva 2C i stället för 2. Anvisningarna och blanketten för mervärdesskatteredovisning skickas inte heller hem i tryckt form, de finns endast på nätet.

Gällande deklarationsblanketterna finns det inga stora förändringar att poängtera i år. Jordbrukets deklarationsblankett 2 följer den uppställning vi är vana vid, första sidan behandlar inkomsterna och sida 2 samlar utgifterna. Sida 3 och 4 håller i stort sett den stil som de haft tidigare år, dock med den förändringen att avskrivningstabellen för jordbrukets byggnader och konstruktioner har flyttat till sida 2 och på sida 3 har det dykt upp två rutor gällande förhöjda avskrivningar på maskiner. Skogsblanketten 2C har enbart uppdateras vad beträffar årtalet.

Nämnas kan ytterligare att samfund (till exempel aktiebolag och föreningar) som bedriver jordbruk ska uppge jordbrukets intäkter och kostnader på blankett 7M. Blanketten är dock inte helt genomtänkt eftersom den är uppbyggd enligt prestationsprincipen fast ett aktiebolags jordbruk fortfarande ska deklareras enligt kontantprincipen. 

Mervärdesskatteredovisningen görs på blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ som används av alla mervärdesskattskyldiga. Uppgifterna som ska fyllas i är samma som tidigare. Blanketten har inte längre en ruta för arbetsgivarprestationer, eftersom dessa uppgifter från och med 1.1.2019 har anmälts direkt till inkomstregistret.

Deklarationshelheten är skriven av:
Annika Nystén och Peter Österman
ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF)

Läs också (för medlemmar och prenumeranter):
Jordbrukets deklaration
Skogsbrukets deklaration
Mervärdesskattedeklaration