Opinion

Debatt:
Öppet brev till
finansminister Annika Saarikko

Fastighetsskatteåterbäringen som utlovades av regeringen åt jordbrukare, för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av de höga energikostnaderna och upprätthålla försörjningsberedskapen, blev en besvikelse för många producenter. När lagpropositionen var på utlåtanderunda påpekades från producentorganisationshåll att vi borde få en permanent befrielse från fastighetsskatten framom ett stöd av engångskaraktär.

Tyvärr fick vi ingen bestående befrielsen från fastighetsskatt på jordbrukets produktionsbyggnader, som man har i bland annat vårt grannland Sverige. En stor överraskning och orättvisa är också att vår skatteförvaltning tolkar lagen så att primärproducenter som driver sitt företag i aktiebolagsform och beskattas enligt näringsskattelagen inte ens kan ansöka om återbäringen.

De här jordbrukarna och trädgårdsodlarna som är hundratals till antalet, har ofta investerat i stora produktionsbyggnader. De betalar därmed hög fastighetsskatt och riskerar nu helt och hållet falla utanför fastighetsskattestödet.

Nu måste regering och riksdag i snabb takt ändra på lagstiftningen så att alla producenter, oberoende av produktionsinriktning eller företagsform, skulle omfattas av lagändringen. All primärproduktion borde omfattas av fastighetsskattestödet, det är i allra högsta grad en rättvisefråga. Det långsiktiga målet borde även vara att slopa fastighetsskatten för primärproducenter för att lyfta finländska producenters konkurrenskraft gentemot producenterna i våra grannländer.

En liberal demokrati förutsätter en rättsstat där det går att lita på myndigheter. För att företag skall kunna fatta långsiktiga beslut krävs rättvisa, jämlikhet och långsiktighet i beslutsfattandet. Under de senaste åren, när kriserna avlöst varandra, verkar det som att långsiktigheten och rättvisan ibland hamnat i skymundan. Fastighetsskattestödet utgör ett exempel på hur politiska beslut genom olycklig lagstiftning kan försätta producenter i en ojämlik situation.

Med detta som bakgrund frågar vi nu finansminister Annika Saarikko om regeringen har för avsikt att rätta till den uppenbara orättvisa som uppstått mellan producenterna enbart beroende på enligt vilken lag deras beskattning verkställs? Vi frågar också hur regeringen ser på möjligheten att permanent slopa fastighetskatten på produktionsbyggnader i jordbruket för alla producenter för att jämställa vår konkurrenssituation?

Högaktningsfullt

Tomas Långgård
styrelseordförande, ÖSP
David Pettersson
trädgårdsombudsman, ÖSP